Котелевська селищна рада
Полтавського району Полтавської області

Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Котелевської селищної ради

Дата: 28.05.2024 09:01
Кількість переглядів: 20

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення виконавчого комітету

Котелевської селищної ради

від 14 грудня 2020 року         № 173

(в редакції рішення виконавчого комітету

Котелевської селищної ради

22 травня 2024 року  № 115)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про опікунську раду при виконавчому комітеті

Котелевської селищної ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Опікунська рада при виконавчому комітеті Котелевської селищної ради (далі – опікунська рада) утворюється при органі опіки та піклування, яким є виконавчий комітет Котелевської селищної ради та має консультативно-дорадчі функції.

 

1.2. У своїй діяльності опікунська рада керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом Державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680), іншими нормативно-правовими актами з відповідних питань та цим Положенням.

 

1.3. Опікунська рада здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України на принципах законності, гласності, відкритості, гуманності, демократичності, колегіальності, неприпустимості приниження честі громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав і інтересів.

 

1.4. Опікунська рада утворюється у складі не менше 7 осіб. До складу опікунської ради входять представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, установ освіти, соціального забезпечення, охорони здоров’я, громадськості. Склад опікунської ради затверджується рішенням виконавчого комітету селищної ради.

 

1.5.Опікунську раду очолює голова, який за посадою є заступником селищного голови. Голова опікунської ради має заступника, який у разі відсутності голови опікунської ради виконує його обов’язки.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

2. Основними завданням опікунської ради є:

2.1.1 Надання допомоги виконавчому комітету селищної ради у здійсненні ним функцій органу опіки та піклування щодо соціально-правового захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

2.1.2. Забезпечення особистих та майнових прав та інтересів повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

 

2.1.3. Попередній розгляд та надання відповідних рекомендацій і висновків з питань, віднесених до її компетенції, для прийняття відповідних рішень виконавчим комітетом Котелевської селищної ради, як органом опіки та піклування.

 

2.1.4. Розгляд скарг на дії опікунів та піклувальників.

 

2.1.5. Розгляд проблемних питань, які потребують колективного вирішення.

 

2.1.6. Прийняття рішень та вжиття заходів щодо захисту прав та інтересів повнолітніх недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, у випадку неналежного виконання опікунами та піклувальниками своїх обов’язків.

 

2.1.7. Вирішення питань, пов’язаних із оформленням повнолітніх недієздатних осіб, які залишились без опіки, до спеціалізованих закладів. При виявленні факту, коли повнолітня недієздатна особа залишилась без опіки (піклування), опікунська рада доручає структурному підрозділу виконавчого комітету селищної ради, до повноважень якого відносяться питання соціального захисту населення, провести роботу щодо оформлення таких осіб до спеціалізованих закладів та вжиття інших заходів, з метою захисту особистих і майнових прав та інтересів повнолітніх недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

 

2.1.8. Заслуховування інформацій про звіти опікунів, про результати планових відвідувань осіб, які перебувають під опікою піклуванням, з метою контролю за діяльністю опікунів (піклувальників).

 

2.2. Опікунська рада організовує контроль за діяльністю опікунів (піклувальників) шляхом проведення відвідування недієздатної особи /особи, цивільна дієздатність якої обмежена, яка перебуває під опікою/піклуванням, відповідною комісією, утвореною виконавчим комітетом селищної ради.

 

2.3. У випадку виявлення комісією фактів неналежного виконання опікунами (піклувальниками) своїх повноважень, або на підставі скарг на дії опікунів (піклувальників), опікунська рада:

попереджає опікуна (піклувальника), що у випадку неналежного виконання обов’язків буде вирішуватися питання про звільнення його від повноважень;

для контролю за подальшим виконанням опікуном (піклувальником) своїх повноважень, направляє комісію протягом місяця з дня винесення попередження, провести позапланове відвідування особи, яка перебуває під опікою (піклуванням);

розглядає питання щодо необхідності звернення до суду із заявою про звільнення опікуна (піклувальника) від виконання його повноважень;

вживає інших заходів щодо забезпечення прав та інтересів повнолітньої недієздатної, особи та особи, цивільна дієздатність якої обмежена

 

2.4. Виконання інших завдань, в межах компетенції, визначених рішеннями виконавчого комітету міської/сільської/селищної ради та які відповідно до чинного законодавства України відносяться до повноважень органу опіки та піклування..

 

ІІІ. ПРАВА ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

Опікунська рада має право:

3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності.

3.2. Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав осіб з інвалідністю, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

3.3. Залучати до розв’язання актуальних проблем прав осіб з інвалідністю, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, благодійні, громадські організації, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

ІV. ДІЯЛЬНІСТЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

4.1. Голова, заступник, секретар та члени опікунської ради працюють на громадських засадах.

 

4.2. Формою роботи опікунської ради є засідання, які проводяться за потребою.

 

4.3. Засідання опікунської ради веде голова, у разі відсутності - його заступник.

 

4.4. Засідання опікунської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина її членів. Для участі в засіданнях опікунської ради можуть запрошуватися посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, громадян, які мають відношення до справи.

 

4.5. Рішення опікунської ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови опікунської ради. Окрема думка члена опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, заноситься до протоколу.

 

4.6. На засіданні опікунської ради ведеться протокол, відповідальною особою за його ведення є секретар опікунської ради. У разі відсутності секретаря на засіданні опікунська рада обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов’язки секретаря на відповідному засіданні та оформляє документи цього засідання.

 

4.7. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем опікунської ради. Рекомендації або загальна думка більшості членів опікунської ради, присутніх на засіданні, стисло формулюються у протоколі, який подається на розгляд виконавчого комітету для прийняття остаточного рішення.

 

4.8. Члени опікунської ради беруть участь у засіданнях опікунської ради, виконують доручення голови опікунської ради.

 

4.9. Члени опікунської ради не мають права розголошувати інформацію про осіб, яку вони отримали в результаті своєї роботи

V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ПОКЛАДЕНИХ НА ОПІКУНСЬКУ РАДУ

5.1. Підставою для розгляду справ опікунською радою є звернення та документи, що надаються громадянами, організаціями та установами різних форм власності до виконавчого комітету Котелевської селищної ради, як органу опіки та піклування.

 

5.2. Голова опікунської ради:

організовує роботу опікунської ради, проводить її засідання, підписує протоколи засідань;

веде прийом громадян з питань, що стосуються діяльності опікунської ради;

дає доручення членам опікунської ради та контролює їх виконання;

представляє опікунську раду в установах, організаціях, підприємствах з питань, що належать до її компетенції та повноважень. Голова опікунської ради має право делегувати повноваження членам опікунської ради, секретарю опікунської ради на виконання представницьких обов’язків згідно з чинним законодавством.

 

5.3.Секретар опікунської ради:

готує матеріали до засідань опікунської ради;

веде діловодство опікунської ради, оформляє протоколи засідань опікунської ради;

веде особові справи та облік осіб, які рішенням суду визнанні недієздатними та обмежено дієздатними особами;

формує та веде Реєстр особових справ повнолітніх недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена;

повідомляє структурний підрозділ виконавчого комітету селищної ради з питань соціального захисту населення про визнання осіб недієздатними/обмежено дієздатними та призначення їм опікунів/ піклувальників (заміна опікуна);

веде прийом громадян, надає роз’яснення з питань, що стосуються діяльності опікунської ради;

готує звіти про роботу опікунської ради;

готує витяги з протоколів засідань опікунської ради та довідки з питань, що розглядались;

інформує голову опікунської ради щодо питань, які стосуються роботи опікунської ради;

здійснює у межах своїх повноважень зв’язок між посадовими особами виконавчих органів Котелевської селищної ради, фізичними та юридичними особами з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету селищної ради, як органу опіки та піклування

виконує інші доручення голови опікунської ради.

 

5.4. Відділ виконавчого комітету селищної ради, до повноважень якого відноситься правове забезпечення діяльності:

за результатами розгляду питань на засіданні опікунської ради, готує проєкти рішень виконавчого комітету селищної ради, що стосуються питань здійснення опіки та піклування та забезпечення прав та інтересів фізичних осіб, які потребують опіки та піклування;

бере участь у розгляді судових справ, пов’язаних із захистом повнолітніх недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, які перебувають під опікою та піклуванням.

готує клопотання до суду про визнання фізичної особи недієздатною та обмежено дієздатною та інших питань, що стосуються прав та інтересів фізичних осіб, які потребують опіки та піклування (за потребою).

5.5. Структурний підрозділ виконавчого комітету селищної ради, до повноважень якого відносяться питання соціального захисту населення:

здійснює контроль за діяльністю опікунів і піклувальників;

складає графік здійснення контролю за діяльністю опікунів/піклувальників, який затверджується керівником структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого комітету селищної ради;

готує звіт про результати планових відвідувань осіб, які перебувають під опікою (піклуванням), з метою контролю за діяльністю опікунів (піклувальників);

інформує опікунів/піклувальників про подачу звіту про виконання обов’язків опікуном/піклувальником над повнолітніми особами, які перебувають під опікою та піклуванням;

приймає звіт про виконання обов’язків опікуном/піклувальником повнолітньої недієздатної особи/особи, цивільна дієздатність якої обмежена;

надсилає листи-попередження щодо неналежного виконання обов’язків опікунів/піклувальників над повнолітніми недієздатними особами/особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

виконує інші завдання та доручення опікунської ради в межах повноважень.

 

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету селищної ради                             Олександра БОЙКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних