Котелевська селищна рада
Полтавського району Полтавської області

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища Котелевської селищної територіальної громади на 2021- 2023 роки  

Дата: 03.11.2022 15:00
Кількість переглядів: 246

 

 

 

 1. Замовник: Виконавчий комітет Котелевської селищної ради

Виконавець - Приватне підприємство «Інститут агрономії».

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Вид документу державного планування – Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища Котелевської селищної територіальної громади на 2021- 2023 роки (далі – Програма) та є документом державного планування місцевого рівня.

Головною метою Програми є послідовне поліпшення екологічної ситуації на території Котелевської громади, створення належних умов для досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного середовища, збереження природних екосистем та впровадження екологічно збалансованої системи природокористування.

Основними пріоритетами Комплексної Програми охорони навколишнього середовища Котелевської селищної територіальної громади на 2021- 2023 роки є наступні: поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки шляхом відновлення і підтримання гідрологічного режиму та стану річок; охорони і раціонального використання земель, природних рослинних ресурсів, збереження природно-заповідного фонду; раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів (напрям 1); підвищення рівня суспільної екологічної свідомості (напрям 2); удосконалення місцевої екологічної політики (напрям 3).

Зв'язок з іншими документами державного планування: Програма узгоджується зі Стратегією розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки, Регіональною програмою охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022-2027 роки та є послідовним продовженням Програми економічного і соціального розвитку Котелевської селищної ради на 2022 рік.

 

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Програму розроблено з урахуванням стратегічних та операційних цілей Стратегії розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки та Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2021-2023 роки. 

У відповідності до ст. 3 Закону України Про оцінку впливу на довкілля?, зазначені у Програмі заходи, які відносяться до сфери застосування ОВД, (зокрема заходи Програми: п. 1.1 (відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок), п.1.9 (будівництво, розширення та реконструкція комплексів, спеціалізованих полігонів та інших об’єктів для знезараження та захоронення побутових відходів) та інші), підлягають процедурі оцінки впливу на довкілля.

 1. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:

атмосферне повітря;

водні ресурси;

промислові та побутові відходи, викиди та стоки;

земельні ресурси;

біорізноманіття та рекреаційні зони;

наслідки для здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Під час здійснення СЕО, необхідно оцінити ймовірні наслідки від реалізації заходів Програми, що пропонуються відповідно до Програми, на: території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, території й об'єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об'єкти комплексної охорони.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

У рамках проведення СЕО проєкту Програми не передбачається оцінка транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Зважаючи комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання пріоритетних цілей та завдань Програми, призначених для поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки шляхом відновлення і підтримання гідрологічного режиму та стану річок; охорони і раціонального використання земель, природних рослинних ресурсів, збереження природно-заповідного фонду, раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості, удосконалення місцевої екологічної політики, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень. При впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення. Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми.

Проте в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

Альтернатива 2:

Опис, прогнозування та оцінка ситуації у результаті впровадження проєкту Програми.

Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи: аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків відповідно до контрольного переліку, відповідний експертний аналіз.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Програми з точки зору екологічної ситуації;

 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;

 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;

 • проведення оцінки впливу Програми на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;

 • моніторинг фактичного впливу впровадження Програми на довкілля.

Зокрема, будуть використані різні методи участі громадськості, такі як інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення.

 

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України Про охорону навколишнього природного середовища? визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення?.

 

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України Про стратегічну екологічну оцінку?.

Структура та зміст Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно), постійних і тимчасових, а також позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища Котелевської селищної територіальної громади на 2021- 2023 роки подаються до відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Котелевської селищної ради за темою листа «До заяви про визначення обсягу СЕО»дреса: Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Котельва, вул. Полтавський шлях, 223, каб. № 39; e-mail: mistobyd-kotelva@ukr.net).

 

Відповідальна особа: начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Котелевської селищної ради Волотковська Людмила Володимирівна, тел. (05350) 2-15-58.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 18 листопада 2022 року.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних