Котелевська селищна рада
Полтавського району Полтавської області

ПОЛОЖЕННЯ про Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

Дата: 23.06.2022 15:53
Кількість переглядів: 336

                                                 

                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Комунального закладу

«Центр соціальних служб» Котелевської селищної ради

                                                                  від 10.06.2021 року №__                

                                                                                                       

ПОЛОЖЕННЯ
про Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

(далі - Положення)

 

1. Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі - Денний центр), є спеціалізованою службою підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі - постраждалі особи).

Денний центр створюється для надання комплексної соціально-психологічної та первинної правової допомоги, а також соціальних послуг постраждалим особам, у тому числі у випадках, коли такі особи звернулися разом із дитиною, та для забезпечення їм (за потреби) можливості короткострокового або цілодобового перебування у спеціально обладнаному при денному центрі приміщенні, що забезпечене комунальними послугами і призначене для надання постраждалим особам, які звернулися до такого центру, послуг короткострокового або цілодобового перебування (далі - “кризова кімната”).

2. Денний центр створено Котелевською селищною радою (далі - Засновник) як структурний підрозділ Комунального закладу «Центр соціальних служб» Котелевської селищної ради відповідно до законодавства та з урахуванням потреб Котелевської селищної територіальної громади, непропорційного впливу насильства на жінок і чоловіків та можливостей для проведення спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення юридичної чи фактичної нерівностей жінок і чоловіків щодо реалізації прав і свобод, установлених Конституцією і законами України.

До забезпечення функціонування Денного центру можуть залучатися на засадах державно-приватного партнерства підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, громадські об’єднання, іноземні неурядові організації, міжнародні організації, фізичні особи - підприємці, а також фізичні особи, які надають соціальні послуги, відповідно до законодавства.

3. Денний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, рішеннями центральних органів виконавчої влади, Котелевської селищної ради, а також цим Положенням.

4. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у ЗаконахУкраїни Про запобігання та протидію домашньому насильствуПро забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків“Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”“Про соціальні послуги”.

5. Денний центр не є юридичною особою та безпосередньо підзвітний Комунальному закладу «Центр соціальних служб» Котелевської селищної ради.

Повне найменування Денного центру: Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Скорочене найменування Денного центру: Денний центр соціально-психологічної допомоги.

6. Денний центр знаходиться за адресою: Полтавська область, Полтавський район, смт Котельва, вул. Полтавський шлях, 214.

7. Денний центр є підконтрольним і підзвітним суб’єкту, який його створив.

8. Діяльність Денного центру припиняється за рішенням його Засновника або в інших випадках, визначених законодавством.

9. Основними завданнями Денного центру є:

надання комплексної соціально-психологічної та первинної правової допомоги постраждалим особам;

виконання програм для постраждалих осіб відповідно до типових програм для постраждалих осіб, затверджених Мінсоцполітики;

організація та підтримка груп взаємодопомоги постраждалих осіб;

організація та проведення семінарів і тренінгів для постраждалих осіб;

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання повторним випадкам насильства щодо постраждалої особи та формування нульової толерантності до його проявів у суспільстві;

інформування населення про права постраждалих осіб та соціальні послуги, які надаються денним центром;

надання короткострокового (до десяти діб) або цілодобового перебування у “кризовій кімнаті” постраждалим особам.

10. Денний центр провадить свою діяльність за такими напрямами:

надання постраждалим особам психологічної підтримки;

інформування постраждалої особи або її законних представників (якщо такий представник не є кривдником) про функції та повноваження інших суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, можливості отримання подальшої підтримки та надання за потреби інформації про зазначених суб’єктів;

роз’яснення причин домашнього насильства, насильства за ознакою статі та його наслідків для подальшого життя постраждалої особи та її дітей;

проведення оцінки потреб постраждалої особи за формою, визначеною Мінсоцполітики, складення разом із нею індивідуального плану заходів для усунення складних життєвих обставин, викликаних ситуацією насильства, з установленням строків виконання;

визначення необхідності екстреної психологічної допомоги (кризової інтервенції) та вирішення питання щодо направлення постраждалої особи до загальної чи іншої спеціалізованої служби підтримки постраждалих осіб;

забезпечення надання постраждалій особі допомоги у формуванні, розвитку та підтримці соціальних навичок, умінь і соціальної компетенції;

надання допомоги постраждалій особі, яка опинилася у складних життєвих обставинах з метою визначення основних проблем і шляхів їх розв’язання;

сприяння в отриманні постраждалими особами безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”;

сприяння у наданні постраждалим особам екстреної медичної допомоги у разі потреби в медичних закладах;

інформування відділу соціального захисту населення та надання соціальних послуг, відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Котелевської селищної ради, відділення № 4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про виявлення фактів домашнього насильства за наявності добровільної поінформованої згоди постраждалих осіб, крім випадків вчинення насильства стосовно дітей та недієздатних осіб або виявлення актів насильства кримінального характеру, коли така згода не вимагається; у разі виявлення факту домашнього насильства стосовно дитини - інформування протягом доби служби у справах дітей Котелевської селищної ради та відділення № 4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області;

11. Денний центр надає соціальні послуги постраждалим особам на безоплатній основі в обсязі, визначеному державними стандартами надання соціальних послуг, що затверджені Мінсоцполітики.

Денний центр надає такі соціальні послуги, як екстрене (кризове) втручання, консультування, інформування, надання притулку тощо.

Зміст та обсяг соціальної послуги для кожної постраждалої особи визначається індивідуально залежно від її потреб і зазначається в договорі про надання соціальної послуги.

Денний центр може надавати платні соціальні послуги згідно з чинним законодавством.

12. У Денному центрі створені та діють дві “кризові кімнати”.

Строк цілодобового перебування у “кризовій кімнаті” не може перевищувати десяти діб. Продовження строку перебування погоджується завідувачем Денного центру на строк, що не перевищує десяти діб, на підставі оцінки потреб постраждалої особи. Максимальний строк перебування у “кризовій кімнаті” становить не більше ніж 20 діб.

Після закінчення граничного строку перебування у “кризовій кімнаті” постраждалу особу може бути влаштовано до інших спеціалізованих служб, які надають соціальні послуги постраждалим особам.

До “кризової кімнати” постраждалу особу влаштовують на підставі її особистого звернення або направлення суб’єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, відповідно до Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 69, ст. 2332).

13. Право на влаштування до “кризової кімнати” має:

1) повнолітня постраждала особа за особистим зверненням;

2) повнолітня постраждала особа, направлена відділом соціального захисту населення та надання соціальних послуг виконавчого комітету Котелевської селищної ради, відділенням № 4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Комунальним  закладом «Центр соціальних служб» Котелевської селищної ради; мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги постраждалим особам;

3) особа, яка не досягла повноліття, але перебуває (перебувала) у зареєстрованому шлюбі;

4) дитина у разі її прийняття до “кризової кімнати” разом з матір’ю/батьком або особою, яка їх замінює.

14. До “кризової кімнати” не влаштовуються постраждалі особи:

у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

з ознаками гострих інфекційних захворювань;

із психічними захворюваннями, які можуть становити загрозу здоров’ю постраждалої особи або осіб, що її оточують;

з грибковими та паразитарними хворобами шкіри та волосся;

із потребою в стаціонарному лікуванні.

Зазначені постраждалі особи у разі потреби підлягають невідкладному направленню до закладів охорони здоров’я з одночасним повідомленням відповідно до законодавства про факт вчинення щодо них насильства.

15. Перебування у “кризовій кімнаті” особи, яка вчинила насильство стосовно постраждалої особи, яка перебуває у зазначеній кімнаті, забороняється.

16. Перебування в одній “кризовій кімнаті” повнолітніх постраждалих осіб різної статі забороняється.

17. Влаштування постраждалої особи до “кризової кімнати” здійснюється на підставі наказу завідувача Денного центру.

Наказ про відмову у влаштуванні до “кризової кімнати” видається або надсилається заявнику не пізніше дня прийняття такого наказу. У наказі обов’язково зазначаються причини відмови.

Наказ видається не пізніше ніж через три робочих дні з дати подання особистої заяви постраждалою особою або з дати отримання направлення суб’єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, відповідно до Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, протягом яких постраждала особа перебуває у “кризовій кімнаті”, проходить медичний огляд згідно з пунктом 14 цього Положення та іншу перевірку щодо наявності в такої особи підстав, що унеможливлюють її перебування у “кризовій кімнаті”.

18. На кожну постраждалу особу, влаштовану до “кризової кімнати”, формується особова справа, в якій зберігаються такі документи:

направлення, видане суб’єктом, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, відповідно до Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі (за наявності);

письмова заява постраждалої особи (за наявності);

документ про поінформовану згоду постраждалої особи на влаштування до “кризової кімнати” та отримання пов’язаних з цим соціальних послуг;

копія документа, що посвідчує особу (за наявності);

наказ про влаштування до “кризової кімнати”;

договір про надання соціальних послуг у “кризовій кімнаті”;

акт оцінювання потреб постраждалої особи;

індивідуальний план роботи з постраждалою особою;

наказ про продовження строку перебування у “кризовій кімнаті” (у разі такого продовження);

наказ про вибуття з “кризової кімнати”.

Інформація, що міститься в особових справах, є конфіденційною та обробляється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

19. Підставами для вибуття з «кризової кімнати» є:

відмова від укладення або продовження строку дії договору про надання послуг;

письмова заява постраждалої особи;

розв’язання проблемних питань постраждалої особи, які були підставою для влаштування;

відмова від проходження медичного огляду;

розголошення інформації про Денний центр (місцезнаходження, персонал, осіб, які в ньому перебувають або залучаються до його роботи);

закінчення строку перебування;

порушення правил внутрішнього розпорядку;

умисне перешкоджання постраждалою особою в отриманні документа, що підтверджує її особу;

смерть постраждалої особи. 

20. Денний центр має право:

функціонувати в установленому законодавством порядку за рахунок коштів бюджету Котелевської селищної територіальної громади, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством;

співпрацювати з усіма суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

21. На роботу до Денного центру можуть бути прийняті фахівці у сфері права, психології та соціальної роботи, які пройшли спеціальну підготовку з питань запобігання та протидії насильству, на умовах трудового договору відповідно до законодавства про працю.

22. Соціальні послуги постраждалим особам надаються у приміщенні Денного центру.

23. Денний центр очолює завідувач, якого призначає на посаду/звільняє з посади в установленому порядку директор Комунального закладу «Центр соціальних послуг» Котелевської селищної ради.

24.Завідувач Денного центру:

персонально відповідальний за виконання завдань Денного центру, забезпечення належних умов перебування в ньому постраждалих осіб, збереження матеріально-технічної бази, організацію роботи “кризової кімнати”;

представляє без довіреності Денний центр в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, відносинах з громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними та фізичними особами в Україні та за її межами;

видає відповідно до компетенції накази, організовує та контролює їх виконання;

затверджує правила внутрішнього розпорядку Денного центру та контролює їх виконання;

забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил протипожежної безпеки та охорони праці;

виконує інші функції, необхідні для виконання завдань Денного центру.

25. Фінансування Денного центру проводиться за рахунок коштів Котелевської селищної ради та інших джерел, не заборонених законодавством.

26. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в Денному центрі визначається законодавством.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних