Котелевська селищна рада
Полтавського району Полтавської області

СТАТУТ комунального некомерційного підприємства «Котелевська лікарня планового лікування» Котелевської селищної ради

Дата: 06.05.2024 13:13
Кількість переглядів: 599

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення п’ятдесятої позачергової сесії селищної ради восьмого скликання

03 травня 2024 р. № 3934

 

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО

ПІДПРИЄМСТВА

«КОТЕЛЕВСЬКА ЛІКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ»

КОТЕЛЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(в новій редакції)

 

 

2024 рік

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОТЕЛЕВСЬКА ЛІКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ» КОТЕЛЕВСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ РАДИ (надалі – Підприємство) є лікарняним закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством вторинного рівня надання стаціонарної спеціалізованої медичної допомоги населенню відповідно до порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

1.2. На підставі рішення другої позачергової сесії Котелевської селищної ради восьмого скликання 15 грудня 2020 року № 21 «Про прийняття та вхід до складу засновників Комунального некомерційного підприємства Котелевська центральна районна лікарня Котелевської районної ради» Засновником підприємства є Котелевська селищна рада шляхом безоплатного прийняття до комунальної власності Котелевської селищної ради Комунального некомерційного підприємства Котелевська центральна районна лікарня Котелевської районної ради та входу до складу засновників, зміни його назви в Комунальне некомерційне підприємство «Котелевська лікарня планового лікування»  Котелевської селищної ради.

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Комунального некомерційного підприємства Котелевська центральна районна лікарня Котелевської районної ради.

Майно підприємства є власністю Котелевської селищної ради. 

1.3. Підприємство створене на базі майна Котелевської селищної територіальної громади.

1.4. Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є Котелевська селищна рада (надалі – Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Підприємство є неприбутковим та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

1.7. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

1.8. Підприємство є юридичною особою згідно з чинним законодавством України, володіє відокремленим майном, яке передано йому в оперативне управління, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Державної казначейської служби в Україні, установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також штампи та печатки, необхідні для виконання покладених на нього завдань,бланки та інші реквізити, укладає від свого імені договори, набуває майнові та особисті немайнові права, може бути позивачем і відповідачем у судових установах. Питання діяльності Підприємства, не передбачені даним Статутом, регулюються чинним законодавством.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОТЕЛЕВСЬКА ЛІКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ» КОТЕЛЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ;

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: – КНП «КОТЕЛЕВСЬКА ЛПЛ».

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 38600, Україна, Полтавська область, Полтавський район, селище Котельва, вулиця Полтавський шлях, 283.

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою створення Підприємства є надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

 • медична практика;
 • створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі в цілодобовому режимі послуг вторинної (спеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної) медичної допомоги;
 • транспортування хворих у інші заклади охорони здоров’я на відплатній основі;
 • надання медичної допомоги (медичний послуг) у відповідності до Ліцензії на медичну практику та результатів державної  акредитації;
 • упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування, відновлення та реабілітації захворювань та станів;
 • забезпечення етапності і наступності в наданні медичної допомоги між підрозділами лікарні та іншими лікувальними закладами;
 • організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 • направлення на медично-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • проведення огляду на стани алкогольного та наркотичного (експрес тести) сп`яніння;
 • проведення профілактичних оглядів (попередні, періодичні, позачергові), в т.ч. психіатричні профілактичні огляди водіїв та працівників інших професій;
 • надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань;
 • доліковування осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • здійснення заходів з профілактики, раннього виявлення та лікування інфекційних, венеричних захворювань та ВІЛ/СНІД інфекцій
 • впровадження системи контролю за якістю надання медичної допомоги відповідно принципам доказової медицини та вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та чинному законодавству України;
 • впровадження в практику Підприємства сучасних методів і заходів діагностики та лікування, організації прогресивних форм роботи;
 • адаптація і впровадження стандартів медичної допомоги населенню, затверджених Міністерством охорони здоров’я України;
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
 • проведення інформаційної та освітньо - роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя та здійснення заходів з профілактики захворювань;
 • участь у державних, регіональних та місцевих програм щодо організації пільгового забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорон здоров’я та у порядку визначеному відповідними програмами;
 • участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;
 • вжиття заходів щодо виконання місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання медичної допомоги населенню;
 • моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із забезпечення населення медичною допомогою;
 • надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги населенню територіальних громад;
 • організація проведення та направлення на професійні навчання та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
 • оплата за професійне навчання працівників за направленням Підприємства у випадку здобуття ними нових спеціальностей, необхідних для діяльності Підприємства при наявності відповідних видатків, затверджених у фінансовому плані Підприємства;
 • організація та забезпечення харчування працівників Підприємства у разі надзвичайної ситуації природного та іншого характеру за наявності фінансової можливості;
 • здійснення збирання, накопичення, обробки, використання, поширення, захист, знищення персональних даних, з метою реалізації відносин у сфері охорони здоров’я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу на Підприємстві за згодою власника персональних даних у відповідності до вимог чинного законодавства;
 • організація статистичного обліку лікувально-профілактичної роботи;
 • визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
 • моніторинг забезпечення та раціонального використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
 • придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, їх аналогів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
 • закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів, обладнання та інвентарю;
 • впровадження в роботу передового, науково-практичного світового та вітчизняного досвіду надання медичної допомоги населенню;
 • робота з джерелами іонізуючого випромінювання;
 • залучення медичних працівників для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, в тому числі залучення лікарів-спеціалістів, що працюють як фізичні-особи підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;
 • залучення на договірних засадах спеціалістів інших закладів охорони здоров’я та надання консультативно-діагностичної допомоги спеціалістам Підприємства;
 • надання платних послуг населенню відповідно до цін та тарифів, затверджених у встановленому чинним законодавством порядку, а також на підставі укладених договорів з підприємствами, установами, організаціями та громадянами;
 • надання пацієнтам сервісних послуг (палати поліпшеного комфорту та інші);
 • відносини із страховими організаціями (добровільне і обов’язкове страхування та отримання відшкодування);
 • провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно чинного законодавства;
 • організація проходження навчально-виробничої та переддипломної практики студентами медичних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації;
 • організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
 • організація та проведення роботи зі зверненнями громадян і юридичних осіб в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 • видавнича діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання).

3.3. Підприємство може бути базою стажування лікарів-інтернів та клінічною базою вищих медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівній акредитації та закладів післядипломної освіти.

3.4. Вартість платних послуг відшкодовується за рахунок особистих коштів громадян, а у випадках визначених законодавством України – за рахунок інших джерел за цінами, встановленими згідно із вимогами чинного законодавства.

3.5. Підприємство має право займатися іншими, не передбаченими в даному Статуту і не забороненими законодавством України видами діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є комунальною власністю Котелевської селищної ради, на праві оперативного управління.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.4.  Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Підприємство володіє, користується комунальним майном та розпоряджається ним згідно з його призначенням та видами діяльності, здійснює придбання майна, орендує та відчужує комунальне майно за згодою Власника у встановленому законодавством порядку.

4.7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.8. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в банках, Державному Казначействі України, гербову круглу печатку, печатку із своїм найменуванням та штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.9. Підприємство зобов’язане:

 • забезпечувати своєчасну сплату податків та інших зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів згідно з чинним законодавством України;
 • створювати належні умови для праці, додержуватися вимог чинного законодавства України про працю, охорону праці;
 • здійснювати заходи для матеріальної зацікавленості працівників як за результатами особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства;
 • дотримуватися чинного законодавства України щодо охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, раціонального використання та відтворення природних ресурсів;
 • для придбання товарів, робіт чи послуг застосовувати процедури закупівлі відповідно до чинного законодавства України.

4.10. Підприємство в особі керівника підприємства самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.

4.11. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види  медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

4.12. Підприємство може бути отримувачем (набувачем) гуманітарної допомоги відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» або бенефіціаром відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

 

5. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства. Підприємство користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства згідно з його призначенням за згодою Засновника.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

5.3. Підприємство має право придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами юридичних та фізичних осіб, відповідно до укладених угод.

5.4. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління (без викупа), юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства України.

5.5. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

 • комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;
 • кошти бюджетів територіальних громад (бюджетні кошти);
 • власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління (зі згоди Засновника), кошти від надання послуг, що надаються згідно з основною діяльністю, кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг), отримані згідно з чинним законодавством України;
 • цільові кошти;
 • кошти державного, обласного, районного бюджетів;
 • кредити банків;
 • майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;
 • майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;
 • надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;
 • кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
 • майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених
 • інші джерела, не заборонені законодавством.

5.6.  Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством України.

5.7. Збитки, завдані Підприємству внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.8. Статутний капітал Підприємства становить: 42 980 600 гривень 36 копійок.

5.9. Підприємство зобов’язано забезпечити збереження майна, переданого йому Власником, і використовувати зазначене майно відповідно до його цільового призначення.

5.10. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

5.11. Підприємство у визначеному законодавством порядку самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства.

5.12. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до законодавства України.

5.13. Вартість послуг, що визначається тарифом та здійснюється Підприємством встановлюються відповідно до чинного законодавства.

5.14. Порядок розподілу та використання коштів Підприємства, отриманих від господарської некомерційної діяльності, визначає керівник Підприємства.

5.15. Фінансовий план затверджується Засновником.

5.16. Підприємство здійснює списання майна згідно з чинним законодавством та відповідно до порядку списання майна, яке належить на праві комунальної власності Котелевській  селищній раді.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

6.1.4 Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.5. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми Статуту.

6.1.6. Здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

6.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.8. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.

6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

6.1.10. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства України.

6.1.11. Реалізовувати застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Підприємства у визначеному законодавством порядку та у порядку, встановленому рішенням Засновника;

6.1.12. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.13. Придбавати матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних  осіб.

6.1.14. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

6.1.15. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

 

6.2. Підприємство зобов’язане:

   1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
   2. Здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи.
   3. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
   4. Здійснювати бухгалтерський, фінансовий, бюджетний та  статистичний облік, веде звітність згідно з законодавством.
   5. Складати, подавати в установленому чинним законодавством порядку бухгалтерську, фінансову, бюджетну та статистичну звітність, за що несе відповідальність за її достовірність перед органами, уповноваженими здійснювати контроль.
   6. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я в Котелевській  територіальній громаді.
   7. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.
   8. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.
   9. Здійснювати у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення.
   10. Виконувати норми і вимоги законодавства щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
   11. Додержуватися вимог законодавства про доступ до публічної інформації, у тому числі здійснення заходів щодо нерозголошення інформації з обмеженим доступом.

 

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

7.1. Управління Підприємством здійснює Котелевська селищна рада (Засновник).

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Директор, який призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням Засновника відповідно до порядку, визначеного законодавством України та відповідним рішенням Котелевської  селищної ради, та який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров’я України. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються Контрактом.

Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення наглядової ради, організація діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджується рішенням Засновника.

 

7.3. Засновник (Власник):

7.3.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;

7.3.2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.

7.3.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;

7.3.4. Укладає і розриває контракт з Директором Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;

7.3.5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

7.3.6. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю Котелевської селищної ради та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.

7.3.7. Надає згоду на відчуження майна Підприємства з метою забезпечення його ефективного використання;

7.3.8. Здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Підприємства.

7.3.9. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

7.3.10. Вирішує питання стосовно зовнішньоекономічної діяльності Підприємства.

7.3.11. Засновник не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність Підприємства, пов’язану з веденням професійної діяльності відповідно до цього Статуту.

 

7.4. Директор Підприємства:

7.4.1. Керує виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Підприємства, відповідає за фінансово-господарські результати його діяльності.

7.4.2. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.4.3.  Організовує розробку та забезпечує реалізацію довгострокової стратегії розвитку закладу на основі потреб громади та ринкової ситуації.

7.4.4. Організовує формування та моніторинг виконання операційних планів.

7.4.5. Забезпечує виконання усіх зобов’язань перед державним та місцевими бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів.

7.4.6. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідність до стандартів надання медичної допомоги і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах медичної допомоги.

7.4.7.Забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби Підприємства.

7.4.8.Вживає заходів щодо забезпечення Підприємства кваліфікованими працівниками а також найкращого використання знань та досвіду працівників.

7.4.9. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом

7.4.10. Визначає та затверджує організаційну структуру та граничну чисельність працівників Підприємства.

7.4.11.Обирає форми та системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок, доплат на умовах колективного договору, в межах грошових призначень та фінансового плану.

7.4.12. Забезпечує проведення колективних переговорів, розроблення, укладення колективного договору та його виконання  в порядку, визначеному законодавством.

7.4.13. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської роботи Підприємства в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно - господарських функцій іншим посадовим особам.

7.4.14.Здійснює зовнішнє представництво Підприємства в адміністративних органах, засобах масової інформації тощо. Захищає майнові інтереси Підприємства в суді, органах державної влади та управління.

7.4.15. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, тривалість щоденної роботи та графіки змінності з додержанням установленої тривалості робочого тижня.

7.4.16. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.

7.4.17. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги, згідно з вимогами нормативно-правових актів.

7.4.18. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.4.19. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

7.4.20. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

7.4.21. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

7.4.22. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.

7.4.23. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

7.4.24. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

7.4.25. Призначає на посаду та звільняє з посади медичного директора і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

7.4.26. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.4.27. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

7.4.28. Вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

7.4.29. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Директора Підприємства в порядку, визначеному законодавством.

7.4.30. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, положення про оплату праці, інші положення та порядки, що мають системний характер.

7.4.31. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.

7.4.32. Надання в оренду нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м, відбувається за рішенням Директора Підприємства без попереднього погодження із Засновником в порядку, визначеному законодавством та актами органів місцевого самоврядування.

7.4.33. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Директора Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і Директором Підприємства.

7.4.34. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.4.35. У разі відсутності Директора Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує медичний директор чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Директором Підприємства.

8.2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його Директором.

8.3. Штатну чисельність Підприємства Директор визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, затвердженого в установленому законодавством та цим Статутом в порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

 

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну Раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності  на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.3. Трудові стосунки Підприємства із членами трудового колективу будуються на підставі трудового законодавства України.

9.4. Права і обов’язки колективу визначаються у колективному договорі, що укладається на Підприємстві. Колективним договором регулюються виробничі, трудові, соціально-економічні та інші відносини трудового колективу з роботодавцем.

9.5. Трудовий колектив Підприємства, зокрема:

 • розглядає і затверджує проект колективного договору;
 • розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу.

9.6.Захист інтересів працівників покладається на комітет профспілки, який спільно з директором Підприємства готує проект колективного договору для затвердження загальними зборами трудового колективу.

9.7. Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.8. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися керівник Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.9. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.10. Право укладання колективного договору надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.11. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.12. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності, кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету та інші кошти не заборонені чинним законодавством України.

9.13. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

9.14.  Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

9.15. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

9.16. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

 1. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Підприємство веде оперативний, бухгалтерський, фінансовий, бюджетний та статистичний облік, складає звітність згідно з чинним законодавством України та нормативно-правовими актами місцевого самоврядування.

10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне i достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

10.3. Операційний рік Підприємства встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно. У рік заснування Підприємства операційний рік встановлюється з дати реєстрації Підприємства до 31 грудня включно.

10.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

10.5.Засновник має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю i обсягом надання медичної допомоги.

10.6. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству.

 

11. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ТА ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

11.1. Підприємство веде облік військовозобов’язаних медичних працівників відповідно до Закону України «Про загальний військовий обов’язок».

11.2. Підприємство приймає участь у заходах при виникненні надзвичайних ситуацій відповідно до Закону України «Про цивільну оборону України» та нормативно-правових актів Міністерства з надзвичайних ситуацій, Міністерства охорони здоров’я та Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації. 

 

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

12.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

12.2. Реорганізація та ліквідація Підприємства відбувається за рішенням засновника та в інших випадках, передбачених законодавством України.

12.3. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

12.4. У разі припинення Підприємства (у результаті ліквідації, злиття, поділу,виділення, приєднання або перетворення) активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

12.5. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційної комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

12.6. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

12.7. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

12.8. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

12.9. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

12.10. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

12.11. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

12.12. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

 

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА.

13.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

13.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

13.3. Якщо будь-які положення Статуту стають недійсними, то вони змінюються іншими, доступними у правовому розумінні або виключаються цілком. Якщо одне із положень Статуту у зв’язку із внесенням змін до законодавства стає таким, що суперечить, Підприємство застосовує норми, передбачені новим законодавством та не має внести відповідні зміни до Статуту.

13.4. При вирішенні інших питань Підприємство керується чинним законодавством України.

 

 

 

 

Директор КНП «Котелевська ЛПЛ»

Котелевської селищної ради                                                 Ірина ЛЕВІК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних