Котелевська селищна рада
Полтавського району Полтавської області

Положення про службу у справах дітей Котелевської селищної ради

Дата: 14.02.2021 16:36
Кількість переглядів: 652

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення четвертої позачергової

сесії селищної ради

восьмого скликання

18.01.2021 № 97

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей

Котелевської селищної ради

 

І. Загальні положення

1. Служба у справах дітей Котелевської селищної ради  (далі  -  Служба) є виконавчим органом (самостійним структурним підрозділом) Котелевської селищної ради, утворюється рішенням сесії селищної ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», і в межах Котелевської селищної ради забезпечує виконання покладених на службу завдань.

2. Служба підпорядкована, підзвітна та підконтрольна голові Котелевської селищної ради, заступнику голови Котелевської селищної ради, службі у справах дітей Полтавської райдержадміністрації.

3. Служба є юридичною особою, утримується за рахунок коштів бюджету Котелевської селищної ради, фінансово-матеріальне обслуговування здійснюється відділом з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету Котелевської селищної ради.

4. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики України, рішеннями селищної ради, розпорядженнями та дорученнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

5. Повне найменування юридичної особи: Служба у справах дітей Котелевської селищної ради.

ІІ. Основні завдання служби:

забезпечення реалізації державної соціальної політики на території Котелевської селищної ради у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та  піклування   над   дітьми,   їх   усиновлення,   влаштування   в   дитячі  будинки

 сімейного типу, прийомні сім'ї;

ведення державної статистики щодо дітей;

ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів;

надання підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та медичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей;

сприяння влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей;

визначення пріоритетних напрямків поліпшення на території селищної ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

ІІІ. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

 здійснює прийом громадян з питань, що стосуються соціального захисту дітей;

надає інформації та консультації щодо діяльності органу опіки та піклування, служби у справах дітей, форм влаштування дітей, з питань застосування законодавства щодо захисту прав дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

виявляє дітей, залишених без батьківського піклування (у тому числі знайдених, підкинутих, дітей, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека);

забезпечує реєстрацію народження підкинутої, знайденої дитини, дитини, покинутої у пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, а також дитини, мати якої померла, чи місце її проживання встановити неможливо;

забезпечує тимчасове влаштування дітей, залишених без батьківського піклування, та приймає рішення про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та перебували у різних формах тимчасового влаштування, до батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема:

  • влаштування дитини у притулки для дітей, центри соціально - психологічної реабілітації для дітей та її вибуття з них;
  •  влаштування дитини у сім’ю родичів, знайомих та її вибуття з неї;
  • влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя та її вибуття з неї;

вживає заходи щодо надання дитині статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, його зміни;

вживає заходи щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування;

відвідує кандидатів в опікуни, піклувальники з метою ознайомлення з умовами проживання, визначення характеру сімейних стосунків;

проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

здійснює контроль за умовами виховання, утримання і розвитку дитини, над якою встановлено опіку, піклування, яка влаштована у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

організовує і проводить разом із іншими відділами селищної ради, правоохоронними органами заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, організовує профілактичні заходи (рейди);

забезпечує ведення обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

забезпечує захист житлових та майнових прав дітей, зокрема розгляд питань щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження наявного майна, а також сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які його не мають;

вживає заходів щодо повернення до України позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України: взаємодія із закордонними установами України, організація зустрічі дитини на території України, її тимчасового влаштування;

забезпечує повернення дітей-іноземців до місць їх постійного проживання;

готує рішення, висновки при розгляді судом спорів щодо: визначення імені, прізвища, по батькові дитини; участі одного з батьків у вихованні дитини, визначення місця проживання дитини;

приймає участь у допиті малолітніх та неповнолітніх свідків, судовому розгляді за участі неповнолітнього обвинуваченого;

здійснює контроль за цільовим використанням аліментів;

здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі;

перевіряє, у разі необхідності, умови роботи працівників, молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форм власності;

забезпечує соціальний захист внутрішньо переміщених дітей;

подає пропозиції до проектів програм, планів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

розглядає в установленому порядку звернення громадян;

проводить інформаційно -роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

IV. Служба має право:

приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язковими для виконання виконавчою владою, органами місцевого   самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

отримувати повідомлення від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

отримувати   в   установленому порядку від підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

брати участь у роботі засідань селищної ради, її виконавчого комітету, в нарадах та інших заходах, що проводяться в селищній раді, скликати наради, конференції, семінари з питань, віднесених до компетенції служби;

звертатися до підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

порушувати питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

 перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності  –  умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах в установах та організаціях усіх форм власності;

укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячим та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;

залучати до виконання заходів щодо захисту прав та законних інтересів дітей, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням  з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

V. Структура служби

1.Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Котелевської селищної ради.

2. Начальник служби:

здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

подає на затвердження голові Котелевської селищної ради Положення про службу;

затверджує посадові інструкції працівників служби та визначає ступінь їх відповідальності;

 видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи селищної ради;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

звітує перед головою Котелевської селищної ради про виконання покладених на службу завдань;

представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами селищної ради, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови Котелевської селищної ради;

організовує роботу з підвищення професійної компетенції державних службовців структурного підрозділу;

забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

3. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників служби визначає селищний голова у межах відповідних бюджетних призначень.

VI. Зміни та доповнення до положення

Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням сесії Котелевської селищної ради.

         Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення в новій редакції.

 

Секретар селищної ради                                                     Сідненко Н.П.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних