Котелевська селищна рада
Полтавського району Полтавської області

Положення про відділ освіти та молоді Котелевської селищної ради

Дата: 14.02.2021 16:11
Кількість переглядів: 810

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 3 сесії

Котелевської селищної ради

восьмого скликання

23.12.2020 №76

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти та молоді

Котелевської селищної ради

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

          1.1. ВІДДІЛ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ КОТЕЛЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ   (далі - відділ освіти) є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету Котелевської селищної ради ( далі – селищна рада),  утворюється та ліквідовується рішенням Котелевської селищної ради.

1.2. Відділ освіти є підзвітним і підконтрольним Котелевській селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, заступнику селищного голови.

1.3. Відділ освіти  у своїй діяльності керується Конституцією  і Законами України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенцією про права дитини, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною  Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»  Указами Президента України, постановами та розпорядженнями  Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями сільської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, Регламентом селищної ради, а також цим Положенням.

1.3. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання встановлюються селищною радою.

1.4. Відділ освіти має статус юридичної особи публічного права з організаційно-правовою формою орган місцевого самоврядування, має самостійний баланс,  розрахунковий та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України , печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та інші печатки, штампи, бланки.

1.5. У відповідності до Бюджетного кодексу України та рішення про місцевий бюджет відділ освіти в особі його керівника є головним розпорядником бюджетних коштів.

          1.6. Повна назва – «ВІДДІЛ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ КОТЕЛЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ».

          1.7. Скорочена назва «Відділ освіти».

          1.8. Юридична адреса  відділу освіти: 38600, Полтавська область, селище Котельва, вулиця Полтавський шлях,224.

 1. ЗАВДАННЯ  ТА  ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
  1. Основними завданнями і функціями відділу є:
   1. Реалізація державної політики в галузі освіти  та забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності дошкільної, початкової та повної загальної середньої освіти, позашкільної освіти;
   2. Аналіз стану освіти в громаді, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних закладів освіти незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян, розробка та організація виконання програм розвитку освіти .
   3. Створення умов для забезпечення доступності та безоплатного здобуття   дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території;
   4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами, розташованими на території громади. 
   5. Навчально-методичне керівництво та інспектування закладів освіти, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності закладів освіти.
   6. Сприяння отриманню державних гарантій та забезпечення соціального захисту педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців);
   7. Створення  умов для  вдосконалення та підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
   8. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі закладів освіти.
   9. Забезпечення рівних  умови розвитку закладів освіти  всіх форм власності
   10. Здійснення міжнародного співробітництва.
   11. Забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти
   12. Здійснення інших повноважень та виконання завдань, покладених на відділ освіти відповідно до чинного законодавства;
   13. Визначення потреби у навчальних закладах усіх типів та подання пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.
   14. Забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; сприяння їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;
   15. Здійснення в межах своєї компетенції інспектування навчальних закладів, що належать до сфери управління селищної ради, забезпечує гласність його результатів;
   16. Підготовка проєктів рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами, території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку, відповідно до порядку затвердженого Кабінетом Міністрів України; .
   17. Вивчення потреби та внесення пропозиції, щодо застосування у відповідних закладах освіти інституційних та індивідуальних форм навчання;
   18. Внесення пропозиції до виконавчого комітету про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних об'єднань, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці;
   19. Забезпечення організації в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.
   20. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в громаді.
   21. Контроль дотримання навчальними закладами законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
   22. Сприяння організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
   23. Контроль за виконанням конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти.
   24. Забезпечення в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.
   25. Сприяння задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в навчальних закладах.
   26. Надає допомогу у підготовці проєктів статутів закладів освіти  комунальної власності та подання їх на затвердження селищної ради, реєстрація у відповідному органі.
   27. Здійснює поточний контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти піл час їхньої діяльності;
   28.  Укладення строкових трудових договорів (контрактів) з керівниками закладів освіти, обраних (призначених) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладів освіти;
   29. Розірвання строкових трудових договорів (контрактів) з керівниками закладів та установ освіти з підстав та у порядку, визначених законодавствомта установчими документами закладів освіти
   30. Впровадження навчальних планів та програм, затверджених Міністерством освіти і науки України; затвердження робочих навчальних планів закладів освіти та погодження річних планів роботи дошкільних та позашкільних навчальних закладів; внесення пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.
   31. Організація навчання обдарованих дітей; проведення в установленому порядку конкурсів, олімпіад та інші змагання серед учнів.
   32. Формування замовлення на придбання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечення ними навчальні заклади.
   33. Організація фінансового та матеріально-технічного  забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, у тому числі будівництва, реконструкції, ремонту будівель, споруд, приміщень, інших об’єктів закладів освіти, комплектування їх  меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем у обсягах, які забезпечують надання освітніх послуг у відповідності до встановлених державних стандартів.освіти;
   34. Організація закупівлі товарів, робіт, послуг у підпорядкованих йому закладах освіти, у тому числі харчуванні дітей у навчальних закладах;
   35. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.
   36. Організовує бухгалтерський облік та забезпечує своєчасне подання фінансової та бухгалтерської звітності підпорядкованими йому закладами освіти;
   37. Погоджує  кошториси та приймає фінансові звіти закладів освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;
   38. Забезпечує затвердження кошторисів закладів освіти у порядку, визначеному законодавством;
   39. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти;
   40. Оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів,  робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного закладу освіти, та інші видатки у сфері освіти;
   41. Аналізує результати господарської діяльності підпорядкованих йому закладів освіти, готує пропозиції та за необхідності вживає заходів щодо підвищення ефективності їх функціонування;
   42. Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період;
   43. Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.
   44. Вивчає потреби щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує створення та належні умови функціонування мережі гуртків, творчих, спортивних та інших секцій, сприяє розширенню вибору вихованцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх заміняють;
   45. Координує роботу, спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти, загальної середньої освіти та позашкільної освіти, організацію методичної роботи у підпорядкованих йому закладах;
   46. Забезпечує організацію методичного супроводу у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах;
   47. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції відділу освіти;
   48. Надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав такої категорії дітей.
   49. Сприяння запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснює соціально-педагогічний патронаж.
   50. Координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.
   51. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах.
   52. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.
   53. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.
   54. Прогнозує потребу громади у педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку.
   55. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
   56. Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
   57. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.
   58. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти на відповідні території; організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.
   59. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в громаді.

2.1.60. У сфері державної молодіжної політики, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок:

 координує роботу щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків для участі їх у політичному, економічному і культурному житті;

 здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної молодіжної політики;

 оздоровлення та відпочинку дітей;

 вживає в межах своїх повноважень заходів для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі;

 проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді.

2.1.61. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі;

2.1.62. Здійснює інші повноваження, що випливають з актів законодавства, актів органів місцевого самоврядування територіальної громади та цього Положення.

3.   ЗДІЙСНЕННЯ  УПРАВЛІННЯ

3.1. Відділ освіти очолює начальник, який є посадовою особою місцевого самоврядування, призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою за конкурсом або іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством за погодженням з Департаментом освіти та науки Полтавської обласної державної адміністрації.

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту, досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В», досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах в навчальних закладах не менш як 3 роки, яка  вільно володіє  державною мовою.

       3.2. Структура, штатний розпис та чисельність працівників відділу освіти затверджується селищною радою.

       3.3. Начальник відділу освіти, представляючи інтереси громади в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:

       3.3.1.Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ освіти завдань;

       3.3.2. Формує структурні підрозділи і служби відділу освіти відповідно до затвердженого штатного розпису та  затверджує їх Положення;

       3.3.3. Визначає та затверджує посадові  обов’язки і повноваження працівників відділу освіти;

       3.3.4. Планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;

       3.3.5. Розробляє та здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти;

       3.3.6. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу освіти, керівників закладів  і установ освіти відповідно до діючого законодавства;

        3.3.7. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу освіти, керівників навчальних закладів, підрозділів  та установ освіти;

       3.3.8. Подає на затвердження селищної ради проєкт кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу, підрозділів та установ освіти;

       3.3.9. Відділ освіти розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання відділу.

      3.3.10. Затверджує штатні розписи закладів і установ освіти;

      3.3.11. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти громади державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України;

      3.3.12. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису;

      3.3.13. Сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти, виховання;

      3.3.14. У межах своїх повноважень видає накази, організовує контроль за їх виконанням;

      3.3.15. Веде особистий прийом громадян;

       3.3.16. Накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані сільським головою, начальником управління освіти і науки відповідної обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

       3.3.17. Начальник відділу освіти може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою за поданням начальника відділу.

       3.3.18. Нормативи розрахунку чисельності апарату відділу освіти селишної ради встановлюються відповідно до чисельності педагогічних працівників (у тому числі керівних кадрів), дітей і підлітків у віці від 0 до 18 років включно, а також - кількості відповідних навчальних закладів (згідно з освітніми галузями):

       3.3.19. При відділі освіти може створюватися колегія. Склад колегії затверджується сільським головою за поданням начальника відділу. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника відділу.

       3.3.20. При відділі освіти може створюватися рада з питань освіти (рада керівників навчальних закладів), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості громади.

        3.3.21. Організація роботи відділу здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, плану роботи виконавчого комітету, інших нормативно-правових та розпорядчих документів із урахуванням функцій і завдань відділу.

         3.3.22. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, на них поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», вони приймаються на службу шляхом призначення за конкурсом або іншою процедурою, передбаченою законодавством.

           3.3.23. Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами сільської ради, управлінням освіти і науки відповідної обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

        3.3.24. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ.

        3.3.25.Відділ для виконання покладених на нього завдань забезпечується відповідними приміщеннями, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, іншим обладнанням та матеріалами.

        3.3.65.Відділ освіти утримується за рахунок коштів  місцевого бюджету.

        3.3.27. Майно, що знаходиться на балансі відділу є комунальною власністю Котелевської селищної територіальної громади та перебуває в оперативному управлінні відділу.    

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

  1. Відділ освіти  має право:
   1. У межах своєї компетенції представляти селищну раду в органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях, звертатися до суду у порядку, встановленому законодавством; бути позивачем, відповідачем та третьою особою у суді.
   2. Взаємодіяти з депутатами селищної ради, постійними комісіями селищної ради, іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, виконавчими органами селищної ради, старостами сіл, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян, розташованими на території селищної ради.
   3. Одержувати необхідну інформацію (відповідно до компетенції відділу), в разі потреби - відповідні документи, від інших структурних підрозділів, виконавчих органів селищної ради, старост сіл, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, розташованих на території селищної ради.
   4. Вносити на розгляд селищного голови, виконавчого комітету, виконавчих органів селищної ради проєкти розпоряджень селищного голови, рішень виконавчого комітету, рішень селищної ради, пропозиції з питань, що відносяться до компетенції відділу.
   5. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, засіданнях дорадчих органів з питань, що відносяться до компетенції відділу, нарадах, що проводяться за участю інших структурних підрозділів виконавчого комітету, старост сіл, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території селищної ради.
   6. Залучати в установленому порядку та за згодою керівників структурних підрозділів  спеціалістів для  підготовки проєктів актів нормативного та розпорядчого характеру, інших документів, підготовки матеріалів для публікацій у засобах масової інформації, здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.
   7. Інформувати сільського голову у разі покладення на відділ освіти виконання завдань, що не належать до його функцій чи виходить за їх межі.
   8. Залучати до розроблення програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.
   9. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти.
   10. Проводити конференції педагогічних працівників, семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.
   11. Вносити пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі громади.
   12. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.
   13. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі відділу освіти .
   14. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
   15. Купувати об’єкти нерухомості для покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Відповідальність за належне виконання покладених цим Положенням на відділ освіти завдань та функцій несе начальник відділу.

5.2. Відповідальність працівників відділу встановлюється посадовими інструкціями і настає у разі невиконання або неналежного виконання посадових обов’язків.

5.3. Притягнення до відповідальності працівників відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.

6. ВЗАЄМОДІЯ

  1. Відділ освіти у своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями, депутатами селищної ради, надає їм необхідні інформаційні матеріали, своєчасно реагує на депутатські запити та звернення.
  2. Відділ освіти при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими виконавчими органами селищної ради, органами місцевого самоврядування, органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями.

                                       

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

           7.1. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ним осіб, забороняється.

            7.2. У разі припинення юридичної особи (у разі її ліквідації чи реорганізації) її активи передаються правонаступникам або зараховуються до дохідної частини селищного бюджету.

            7.3. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються в порядку встановленому чинним законодавством селищною радою.

 

 

Секретар селищної ради                                                                        Н.СІДНЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних