Котелевська селищна рада
Полтавського району Полтавської області

Положення про фінансовий відділ Котелевської селищної ради

Дата: 14.02.2021 16:06
Кількість переглядів: 1754

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення восьмої позачергової

сесії селищної ради восьмого скликання

31 березня 2021 р. № 882

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

КОТЕЛЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

1. Загальні положення

Фінансовий відділ Котелевської селищної ради (далі – Фінансовий відділ) є виконавчим органом Котелевської селищної ради, утворюється радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Фінансовий відділ є підзвітним, підконтрольним селищній раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади та підпорядкований її виконавчому комітету, селищному голові, а також підзвітний та підконтрольний Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації, Міністерству фінансів України.

У своїй діяльності Фінансовий відділ керується Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, наказами Міністерства фінансів України, наказами та інструкціями Державної казначейської служби України, рішеннями селищної ради, розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.

Фінансовий відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи.

 

2. Основними завданнями Фінансового відділу є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики в межах Котелевської селищної територіальної громади (далі – територіальної громади);

проведення разом з іншими виконавчими органами селищної ради та структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану територіальної громади, перспектив її подальшого розвитку;

розроблення в установленому порядку проєкту бюджету Котелевської селищної територіальної громади та його прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на попередній розгляд та схвалення виконавчому комітету ради;

складання та виконання в установленому порядку розпису бюджету Котелевської селищної територіальної громади;

забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

2

 

розробка пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування;

здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету Котелевської селищної територіальної громади, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань складання та виконання бюджету;

представлення прогнозу бюджету Котелевської селищної територіальної громади та проєкту рішення про бюджет Котелевської селищної територіальної громади, схвалених виконавчим комітетом, на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях селищної ради;

здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на усіх стадіях бюджетного процесу.

 

3. Фінансовий відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує реалізацію державної бюджетної політики в межах Котелевської селищної територіальної громади;

організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснення контролю за їх реалізацією;

забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку територіальної громади;

бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів бюджету Котелевської селищної територіальної громади, аналізує соціально-економічні показники розвитку селищної територіальної громади та враховує їх під час складання проєкту та прогнозу бюджету Котелевської селищної територіальної громади;

вносить пропозиції щодо проєкту бюджету Котелевської селищної територіальної громади;

бере участь у:

підготовці заходів щодо розвитку селищної територіальної громади та регіонального розвитку;

погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими виконавчими органами та структурними підрозділами селищної ради;

розробленні проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші виконавчі органи та структурні підрозділи селищної ради;

підготовці пропозицій стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг;

розробленні проєктів рішень сесій селищної ради, розпоряджень голови селищної ради;

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

3

 

розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів бюджету Котелевської селищної територіальної громади інструкції з підготовки бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету Котелевської селищної територіальної громади;

проводить під час складання і розгляду прогнозу бюджету Котелевської селищної територіальної громади аналіз бюджетних пропозицій, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів;

 приймає рішення про включення бюджетної пропозиції до прогнозу бюджету Котелевської селищної територіальної громади;

розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів бюджету Котелевської селищної територіальної громади інструкції з підготовки бюджетних запитів;

визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними

розпорядниками бюджетних коштів;

проводить під час складання і розгляду проєкту бюджету Котелевської селищної територіальної громади аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

приймає рішення про включення бюджетного запиту пропозицій до проєкту бюджету Котелевської селищної територіальної громади;

бере участь у підготовці звітів селищного голови;

готує самостійно або разом з іншими виконавчими органами та структурними підрозділами ради інформаційно-аналітичні матеріали для подання їх селищному голові;

розробляє порядок складання і виконання розпису бюджету Котелевської селищної територіальної громади;

складає і затверджує розпис бюджету Котелевської селищної територіальної  громади, вносить в установленому порядку зміни до нього, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису  бюджету Котелевської селищної територіальної  громади встановленим бюджетним призначенням; якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет Котелевської селищної територіальної громади складає та затверджує тимчасовий розпис  бюджету Котелевської селищної територіальної громади з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України;

складає та затверджує паспорти бюджетних програм, виконання яких безпосередньо забезпечує Фінансовий відділ;

погоджує паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів бюджету Котелевської селищної територіальної громади;

здійснює розподіл та перерахування коштів з рахунків бюджету Котелевської селищної територіальної громади головним розпорядникам бюджетних коштів та іншим бюджетам відповідно до вимог чинного законодавства;

перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів;

 

4

 

використання коштів установами та організаціями, які отримують кошти з бюджету Котелевської селищної територіальної громади;

здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету Котелевської селищної територіальної громади, прогнозування та аналіз надходження доходів до бюджету Котелевської селищної територіальної громади;

організовує складання та виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади;

готує і подає селищній раді офіційний висновок про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету Котелевської селищної територіальної громади, про обсяг залишків коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів бюджету Котелевської селищної територіальної громади для прийняття рішення про внесення змін до бюджету Котелевської селищної територіальної громади;

за рішенням сесії селищної ради розміщує тимчасово вільні кошти бюджету Котелевської селищної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках банків;

аналізує бюджетну та фінансову звітність про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України;

інформує селищного голову про стан виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади за кожний звітний період і подає на розгляд селищної ради річний та квартальний звіти про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади;

розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду бюджету Котелевської селищної територіальної громади та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів селищної ради;

погоджує висновки та подання податкових органів щодо повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету Котелевської селищної територіальної громади;

погоджує рішення Державної податкової служби щодо надання розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань або податкового боргу за місцевими податками та зборами;

опрацьовує висновки постійних комісій селищної ради;

здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу;

застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

 

5

 

приймає рішення про застосування визначених Бюджетним кодексом України заходів впливу до учасників бюджетного процесу за порушення бюджетного законодавства у межах встановлених повноважень, на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до бюджету;

безспірне вилучення коштів з бюджету;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Фінансовий відділ;

постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом

повноважень;

за потреби готує документи на отримання позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету Котелевської селищної територіальної громади за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку;

організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

забезпечує захист персональних даних;

забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Фінансового відділу;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

4. Фінансовий відділ має право:

Одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів, структурних підрозділів ради, територіальних органів Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України, підприємств, установ та організацій  незалежно від форми власності та їх посадових осіб документи, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його виконання.

Залучати фахівців інших виконавчих органів, структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Фінансового відділу.

 

 

6

 

Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Фінансового відділу.

 

5. Взаємодія Фінансового відділу з іншими органами та структурами

Фінансовий відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами  селищної ради, структурними підрозділами й апаратом селищної ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

6. Керівництво Фінансового відділу

Фінансовий відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

Начальник Фінансового відділу  має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

Посадові особи Фінансового відділу призначаються на посаду та звільняються з посади селищним головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

Начальник Фінансового відділу:

здійснює керівництво діяльністю Фінансового відділу, несе персональну

відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Фінансовому відділі;

подає на розгляд ради зміни до Положення про Фінансовий відділ;

затверджує посадові інструкції посадових осіб Фінансового відділу та розподіляє обов’язки між ними;

планує роботу Фінансового відділу;

затверджує розпис бюджету Котелевської селищної територіальної громади на рік та тимчасовий розпис бюджету Котелевської селищної територіальної громади на відповідний період;

забезпечує   відповідність розпису бюджету Котелевської селищної територіальної громади встановленим бюджетним призначенням протягом бюджетного періоду;

вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Фінансового відділу;

 

7

 

звітує перед селищним головою про виконання покладених на Фінансовий відділ завдань та затверджених планів роботи;

представляє інтереси Фінансового відділу у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами селищної ради, структурними підрозділами селищної ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

подає на затвердження селищному голові проєкти кошторису та штатного розпису Фінансового відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його посадових осіб;

 розпоряджається коштами у межах кошторису Фінансового відділу;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб Фінансового відділу;

встановлює розмір премії та надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи посадовим особам Фінансового відділу;

приймає рішення про надання матеріальної допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати посадовим особам Фінансового відділу;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Фінансового відділу, які не є посадовими особами місцевого самоврядування;

здійснює заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченому  законодавством;

 проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Фінансового відділу;

забезпечує дотримання посадовими ообами Фінансового відділу внутрішнього службового і трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

7. Заключні положення

Накази начальника Фінансового відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані селищною радою.

Фінансовий відділ утримується за рахунок коштів бюджету Котелевської селищної територіальної громади;

Гранична чисельність, фонд оплати праці посадових осіб Фінансового відділу визначаються в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

Штатний розпис та кошторис Фінансового відділу затверджуються селищним головою в установленому законодавством порядку.

8

 

Ліквідація та реорганізація Фінансового відділу здійснюється за рішенням сесії селищної ради.

 

 

 

Начальник Фінансового

відділу селищної ради                                                 Олександр ФЕСАК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних