Котелевська селищна рада
Полтавського району Полтавської області

Положення про відділ юридичного та кадрового забезпечення виконавчого комітету Котелевської селищної ради

Дата: 16.02.2021 15:50
Кількість переглядів: 1496

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення п’ятої позачергової

сесії селищної ради

восьмого скликання

29.01.2021 № 117

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ юридичного та кадрового забезпечення

виконавчого комітету Котелевської селищної ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ юридичного та кадрового забезпечення виконавчого комітету Котелевської селищної ради (далі - відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Котелевської селищної ради, який утворюється селищною радою, є підзвітним і підконтрольним селищній раді, що його утворила, підпорядковується виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету селищної ради, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольне відповідним органам виконавчої влади. Відділ забезпечує організацію правової роботи селищної ради, спрямованої на правильне застосування, неухильне виконання вимог чинного законодавства України, а також участь у забезпечені виконання повноважень виконавчого комітету, визначених чинним законодавством, у тому числі делегованих повноважень.

1.2. Основним завданням відділу є забезпечення контролю за додержанням вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів, в тому числі, виданих Котелевською селищною радою, її виконавчим комітетом, селищним головою та організація кадрової роботи в Котелевській селищній раді.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями сесій селищної ради і виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Положення про відділ затверджується селищною радою.

1.5. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Відділ утворюється селищною радою. Відділ не наділяється правами юридичної особи, не має свого бланку та печатки. Для листування використовується бланк Котелевської селищної ради чи виконавчого комітету. Для скріплення підпису посадових осіб відділу використовується гербова печатка виконавчого комітету Котелевської селищної ради або печатка «для довідок» в залежності від статусу документа.

1.6. Загальна чисельність та структура відділу затверджується селищною радою.

1.7. Начальник та всі працівники відділу є посадовими особами місцевого  самоврядування.  На  посади  працівників  відділу  призначаються особи, що мають відповідний рівень кваліфікації згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування, що затверджені наказом Національного агентства з питань державної служби від 07.11.2019 року №203-19. Усі працівники Відділу приймаються і звільняються з посад селищним головою в порядку передбаченим чинним законодавством України.

         1.8. Усі посадові особи відділу діють у межах повноважень, визначених їх посадовими інструкціями, що затверджуються селищним головою.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Відділ:

- забезпечує правильне застосування законодавства селищною радою та її виконавчими органами, інформує селищного голову про необхідність вжиття заходів щодо зміни, призупинення або скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;

- перевіряє на відповідність чинному законодавству проектів рішень селищної ради та виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, при поданні їх на підпис;

 - представляє у встановленому законодавством порядку права та  інтереси селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, її виконавчих органів, селищного голови в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

- бере участь у розробці та підготовці проектів нормативних актів селищної ради, її виконавчих органів та інших документів правового характеру;

- надає правову допомогу депутатам та постійним комісіям селищної ради, посадовим особам виконавчих органів селищної ради;

   - приймає участь у розробці і дає правову оцінку проектам господарських договорів та інших правочинів, що укладаються селищним головою від імені селищної ради та її виконавчих органів.

   - проводить претензійно-позовну роботу, спрямовану на захист прав та законних інтересів Котелевської селищної ради та її виконавчих органів;

- сприяє своєчасному вжиттю заходів за рішеннями, постановами та ухвалами судів, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;

- приймає участь у розробці концепцій, програм селищного значення;

- приймає участь в роботі у постійних комісій селищної ради та виконавчого комітету, тимчасових комісій, робочих груп, створених за розпорядженнями селищного голови;

- здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з правових питань;

- проводить  разом з іншими виконавчими органами селищної ради роботу  по  перегляду  актів  з метою приведення їх у відповідність із чинним

законодавством, готує пропозиції щодо скасування, відміни, внесення до них змін або доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;

- забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування;

- забезпечує організацію та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад  у Котелевській селищній раді;

- організовує роботу щодо підбору та формуванню кадрового резерву, здійснює роботу з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб селищної ради;

- здійснює документальне оформлення вступу на службу в органи місцевого самоврядування, її проходження та припинення;

- здійснює інші повноваження, покладені на відділ відповідно до чинного законодавства.

3. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ має право:

- перевіряти додержання законності в селищній раді та виконавчому комітеті;

- одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;

- інформувати селищного голову у разі покладення на відділ  виконання роботи, що не належить до функцій Відділу чи виходить за її межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

- залучати відповідних спеціалістів селищної ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього обов'язків;

- брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у виконкомі у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства.

- надавати обов’язкові для виконання виконавчими органами селищної ради та їх посадовими особами пропозиції  щодо  усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності виконавчих органів селищної ради.

3.2. Пропозиції відділу щодо приведення у відповідність з законодавством проектів рішень, розпоряджень, наказів, інших актів, що суперечать закону, є обов’язковими для розгляду.

3.3. У разі виявлення невідповідності проекту документу актам законодавства відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту документу не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, відділ готує юридичний висновок.

3.4. Покладення на начальника та спеціалістів відділу обов’язків не передбачених цим Положенням і які не відносяться до правової роботи не допускається.         

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади селищним головою згідно з чинним законодавством України.

4.2. Начальник відділу здійснює керівництво відділом відповідно до посадової інструкції та чинного законодавства України.

4.3. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

- розробляє положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу, подає їх на затвердження  в установленому порядку;

- організовує виконання доручень працівниками відділу;

- діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджуються селищним головою.

4.4. У підпорядкуванні начальника відділу перебувають працівники Відділу, які діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються селищним головою.

4.5. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує заступник начальника відділу.

4.6. Котелевська селищна рада створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники відділу несуть відповідальність за належне виконання, покладених на відділ даним положенням повноважень, у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження відділу розподіляються між працівниками начальником відділу та закріплюються у посадових інструкціях.

5.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6. Відділ утворений без статусу юридичної особи публічного права. Матеріально - технічне забезпечення діяльності відділу здійснює виконавчий

комітет Котелевської селищної ради. Розрахункові операції здійснюються через відділ з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету селищної ради.

7. Внесення змін та доповнень до Положення, визнання його таким, що втратило чинність, здійснюється селищною радою.

8. Припинення діяльності відділу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), або ліквідації – за рішенням селищної ради.

 

 

Секретар селищної ради                                                     Сідненко Н.П.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних