Котелевська селищна рада
Полтавського району Полтавської області

Положення про сектор з питань цивільного захисту та оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету Котелевської селищної ради

Дата: 16.02.2021 15:38
Кількість переглядів: 961

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення п’ятої позачергової

сесії селищної ради

восьмого скликання

29.01.2021 № 117

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань цивільного захисту

та оборонно-мобілізаційної роботи

виконавчого комітету Котелевської селищної ради

 

1.Загальні положення

1.1. Сектор з питань цивільного захисту та оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету Котелевської селищної ради (далі - сектор) є структурним підрозділом виконавчого комітету Котелевської  селищної ради, який утворюється селищною радою, є підзвітним і підконтрольним селищній раді, що його утворила, підпорядковується виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, Кодексом Цивільного захисту України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», розпорядженнями селищного голови, рішеннями сесій селищної ради та виконавчого комітету, даним Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Відповідно до Закону України «Про державну таємницю», на окремого працівника сектору покладаються обов'язки щодо забезпечення режиму секретності в селищній раді та визначається відповідальний за облік, зберігання секретних документів, про що видається розпорядження селищного голови після погодження з Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.

2. Основним завданням сектору є забезпечення реалізації державної політики з питань цивільного захисту населення, оборонно-мобілізаційної, режимно - секретної роботи на території громади.

3. Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

3.1. у сфері цивільного захисту населення на території громади:

розробляє та забезпечує реалізацію місцевих програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

забезпечує підтримання у постійній готовності територіальної системи централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування;

забезпечує оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

сприяє організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території району, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій;

сприяє організації проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

бере участь в організації та здійсненні евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення, створення відповідних служб, необхідних для надання екстреної медичної допомоги та життєзабезпечення населення;

розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління селищної ради, в особливий період;

забезпечує створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

організовує роботу щодо накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

бере участь в організації та забезпеченні життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій;

сприяє забезпеченню соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги;

організовує та забезпечує роботу місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечує їх функціонування;

сприяє забезпеченню навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб селищної ради, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

визначає потреби фонду захисних споруд цивільного захисту;

планує та бере участь в організації роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

вносить пропозиції про подальше використання захисних споруд цивільного захисту комунальної власності;

організовує облік фонду захисних споруд цивільного захисту на території громади;

здійснює контроль за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту громади;

розробляє та здійснює заходи, спрямовані на поліпшення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління селищної ради;

готує пропозиції щодо включення до проекту селищного бюджету витрат на здійснення заходів щодо захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку і аналіз інформації про стан техногенної та природної безпеки та забезпечує оперативне інформування селищного голови ;

готує для подання селищному голові пропозиції щодо розподілу коштів резервного фонду селищного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

здійснює інші повноваження у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

3.2. у сфері оборонно – мобілізаційної роботи:

готує матеріали до виступів і доповідей селищного голови з питань оборонної роботи та мобілізаційної підготовки на нарадах, зустрічах, які проводяться за його участю;

організовує розробку мобілізаційного плану;

розробляє оперативно - мобілізаційні документи та здійснює організаційне забезпечення переведення об'єктів народного господарства на режим роботи в умовах особливого періоду;

організовує підготовку пункту управління селищної ради та пункту евакуації для роботи в умовах особливого періоду;

бере участь у розробці та контролює здійснення заходів щодо нормованого забезпечення населення громади в особливий  період;

бере участь у роботі щодо перерозподілу трудових ресурсів в особливий період, бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації у воєнний час;

бере участь у розробці заходів щодо раціонального розміщення продуктивних сил на території громади та використання людських, матеріальних, природних і фінансових ресурсів, а також виробництво потужностей в особливий період;

організовує роботу, пов'язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

організовує роботу з бронювання військовозобов'язаних, забезпечує подання відповідної звітності;

сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову військову й альтернативну служби;

готує і доводить виконавчим органам селищної ради, підприємствам, установам та організаціям району вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

організовує, координує і контролює у районі виконання заходів щодо забезпечення оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;

готує звіти про хід виконання заходів мобілізаційної підготовки району;

здійснює інші функції з питань оборонно-мобілізаційної роботи;

3.3 у сфері режимно – секретної роботи організовує і забезпечує контроль за виконанням в селищній раді вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці

4. Сектор має право:

4.1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи по напрямку діяльності на території громади.

4.2. Подавати пропозиції до проекту бюджету Котелевської селищної ради з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для вирішення питань, що стоять перед сектором.

4.5. Одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції.

5. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян.

6. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою згідно із законом «Про службу в органах місцевого самоврядування».

7. Завідувач сектору:

1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;

2) несе персональну відповідальність за забезпечення виконання у повному обсязі та в установлені строки завдань, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії ради, виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, іншими документами, що підлягають контролю, реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

3) подає на затвердження сесії селищної ради положення про сектор;

4) затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов'язки між ними;

5) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи селищної ради та виконавчого комітету;

6) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

7) звітує перед селищним головою, виконавчим комітетом, сесією ради про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету ради, сесії селищної ради питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може входити до складу дорадчих органів, утворених виконавчим комітетом селищної ради;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до його компетенції;

11) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Котелевської селищної ради, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва селищної ради;

12) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб структурного підрозділу;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

14) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

15) організовує інформаційне забезпечення роботи сектору, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

8. Працівники сектору – посадові особи місцевого самоврядування, призначаються і звільняються з посади селищним головою.

9. Гранична чисельність та структура сектору затверджуються селищною радою. Штатний розпис сектору затверджується виконавчим комітетом селищної ради в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених селищною радою.

10. Сектор утворений без статусу юридичної особи публічного права. Матеріально - технічне забезпечення діяльності сектору здійснює виконавчий комітет Котелевської селищної ради. Розрахункові операції здійснюються через відділ з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету селищної ради.

11. Внесення змін та доповнень до Положення, визнання його таким, що втратило чинність, здійснюється селищною радою.

12. Припинення діяльності сектору здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), або ліквідації – за рішенням селищної ради.

 

 

Секретар селищної ради                                                                      Сідненко Н. П.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних