Котелевська селищна рада
Полтавського району Полтавської області

Положення про відділ економічного розвитку, проектного менеджменту та інвестицій виконавчого комітету Котелевської селищної ради

Дата: 16.02.2021 15:30
Кількість переглядів: 953

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення п’ятої позачергової

сесії селищної ради

восьмого скликання

29.01.2021 № 117

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економічного розвитку, проектного менеджменту

та інвестицій виконавчого комітету Котелевської селищної ради

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ економічного розвитку, проектного менеджменту та інвестицій виконавчого комітету Котелевської селищної ради (далі - відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Котелевської селищної ради, який утворюється селищною радою, є підзвітним і підконтрольним селищній раді, що його утворила, підпорядковується виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями селищного голови, рішеннями сесій селищної ради та виконавчого комітету, даним Положенням та іншими нормативними актами.

2. Основним завданням відділу є реалізація повноважень виконавчих органів селищної ради в сфері соціально – економічного розвитку громади, проектного менеджменту, залучення інвестицій для забезпечення стандартів комфортного проживання мешканців громади, створення сприятливих умов для розвитку промислового виробництва, малого та середнього бізнесу, збільшення надходжень до бюджету, участь у міжнародних грантових пропозиціях, забезпечення цифрової трансформації на території громади.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Бере участь у розробці і реалізації концепцій, програм місцевого економічного і соціального розвитку на довго-, середньо-, короткострокову перспективу і на поточний період по громаді з урахуванням загальнодержавних інтересів, місцевих умов і ресурсів.

3.2. Проводить державну інвестиційну політику в громаді, створює умови, що сприяють залученню та підвищенню ефективності використання внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

3.3. Сприяє розвитку інноваційної діяльності в громаді та створенню сучасної інфраструктури.

3.4. Надає методичну, інформаційну, організаційну допомогу відділам, іншим структурним підрозділам виконавчого комітету Котелевської селищної ради, комунальним підприємствам, а також в межах своєї компетенції щодо підготовки та написання програм, проектів, реалізація яких передбачається за рахунок додатково залучених коштів грантових програм в т.ч. в рамках програм та ініціатив Європейського Союзу та інших програм міжнародної технічної допомоги.

3.5. Аналізує стан, тенденції та виконує роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку громади; бере участь у визначенні її пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань.

3.6. Бере участь у розробленні проекту програми економічного і соціального розвитку громади та інших регіональних і державних програм, здійснює моніторинг їх виконання.

3.7. Координує діяльність структурних підрозділів селищної ради та забезпечує взаємодію з ними під час складання програм, стратегій, а також під час розв’язання інших проблем комплексного розвитку громади.

3.8. Бере участь у реалізації заходів, спрямованих на залучення інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату громади, формування переліку пріоритетних інвестиційних проектів, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів, міжнародних донорських коштів.

3.9. Проводить підготовку та розповсюдження презентаційних матеріалів щодо інвестиційного потенціалу громади.

3.10. Проводить пошук та інформування потенційних інвесторів, у тому числі зарубіжних, щодо інвестиційних містобудівних проектів, інших селищних проектів, які потребують залучення інвестицій.

3.11. Залучає підприємства, установи, організації, за їх згодою, до розв'язання проблем інноваційного розвитку громади.

3.12. Забезпечує супровід проектів розвитку та інвестиційні проекти по об’єктах різних форм власності, які реалізуються на території громади, як на етапі запуску проекту, так і на всіх етапах його подальшої реалізації.

3.13. Готує матеріали для отримання субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток, на виконання інвестиційних проектів, інфраструктурну субвенцію та реалізацію державних програм.

3.14. Готує проекти рішень селищної ради в межах компетенції відділу.

3.15. Розробляє проекти розвитку громади та інших планувальні документи у сфері своїх повноважень та подає їх на затвердження ради.

3.16. Реалізує проекти співробітництва громад.

3.17. Готує проекти для їх подання до Державного фонду регіонального розвитку, інші проекти та гранти, які реалізуються на обласному та державному рівні, а також до програм та фондів, що реалізують міжнародну технічну допомогу в Україні.

3.18. Розробляє та впроваджує бюджет участі на території Котелевської селищної ради.

3.19. Впроваджує механізм цифрової трансформації (діджиталізації) в діяльності всіх структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради та комунальних підприємств селищної ради.

3.20. Сприяє поширенню передового міжнародного досвіду у сфері місцевого самоврядування.

3.21. Впроваджує та застосовує в роботі всі гендерно важливі механізми (інструменти).

4. Відділ має право:

4.1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи по напрямку діяльності на території громади.

4.2. Подавати пропозиції до проекту бюджету Котелевської селищної ради з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для вирішення питань, що стоять перед відділом.

4.5. Одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції.

5. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян.

6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою згідно із законом «Про службу в органах місцевого самоврядування».

7. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) несе персональну відповідальність за забезпечення виконання у повному обсязі та в установлені строки завдань, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії ради, виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, іншими документами, що підлягають контролю, реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

3) подає  на  затвердження  сесії  селищної  ради  положення про відділ;

4) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними;

5) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи селищної ради та виконавчого комітету;

6) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

7) звітує перед селищним головою, виконавчим комітетом, сесією ради про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету ради, сесії селищної ради питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може входити до складу дорадчих органів, утворених виконавчим комітетом селищної ради;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до його компетенції;

11) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Котелевської селищної ради, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва селищної ради;

12) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб структурного підрозділу;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

14) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

15) організовує інформаційне забезпечення роботи відділу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

8. Начальник відділу може мати заступника, який призначається на посаду  та  звільняється  з  посади  селищним  головою  згідно із законом «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Працівники відділу – посадові особи місцевого самоврядування, призначаються і звільняються з посади селищним головою.

9. Гранична чисельність та структура відділу затверджуються селищною радою. Штатний розпис відділу затверджується селищним головою в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених селищною радою.

10. Відділ утворений без статусу юридичної особи публічного права. Матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу здійснює виконавчий комітет Котелевської селищної ради. Розрахункові операції здійснюються

через відділ з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету селищної ради.

11. Внесення змін та доповнень до Положення, визнання його таким, що втратило чинність, здійснюється селищною радою.

12. Припинення діяльності відділу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), або ліквідації – за рішенням селищної ради.

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                     Сідненко Н.П.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних