A A A K K K
для людей із порушенням зору
Котелевська селищна рада
Полтавського району Полтавської області

Положення про відділ з питань надання адміністративних послуг виконавчого комітету Котелевської селищної ради

Дата: 16.02.2021 15:15
Кількість переглядів: 504

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення п’ятої позачергової

сесії селищної ради

восьмого скликання

29.01.2021 № 117

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Котелевської селищної ради

 

1.Загальні положення

1.1. Відділ з питань надання адміністративних послуг виконавчого комітету Котелевської селищної ради (далі - відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Котелевської селищної ради, центром надання адміністративних послуг (ЦНАП), який утворюється селищною радою, є підзвітним і підконтрольним селищній раді, що його утворила, підпорядковується виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, заступнику селищного голови, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями селищного голови, рішеннями сесій селищної ради та виконавчого комітету, даним Положенням та іншими нормативними актами.

 

2. Основним завданнями відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг на території  Котелевської селищної ради.

 

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію та консультації щодо вимог і порядку надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру.

3.2. Приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг та документи дозвільного характеру.

3.3. Реєструє та подає документи (їх копії) на опрацювання відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг та документи дозвільного характеру не пізніше наступного робочого дня після їх отримання.

3.4. Видає або забезпечує направлення через засоби поштового зв'язку суб'єктам звернень результатів надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб'єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг чи документів дозвільного характеру, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру.

3.5. Забезпечує взаємодію із суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання адміністративних послуг у визначені строки.

3.6. Здійснює контроль за дотриманням строків надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру.

3.7. Здійснює постійний контроль за якістю надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру, у тому числі шляхом проведення періодичних опитувань (анкетувань).

3.8. Напрацьовує і застосовує методи та засоби для мінімізації і ліквідації корупційних загроз, що можуть виникати під час взаємовідносин між суб'єктами звернень та адміністративними органами.

3.9. Надає адміністративні послуги та документи дозвільного характеру, згідно із Переліком, затвердженим рішенням виконавчого комітету селищної ради.

3.10. Розробляє проекти рішень селищної ради, її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

3.11. Бере участь у підготовці звітів селищного голови для розгляду на сесії селищної ради.

3.12. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання селищному голові.

3.13. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.14. Готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

3.15. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

3.16. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної, районної, селищної та сільських рад.

3.17. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.

3.18. Інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

3.19. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.20. Забезпечує захист персональних даних.

3.21. Здійснює керівництво та організаційне забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг при Котелевській селищній раді як постійно діючого робочого органу селищної ради.

3.22. Складовою частиною відділу є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

3.23. Забезпечує організацію видачі документів дозвільного характеру через державного адміністратора у порядку та у відповідності до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

3.24. Забезпечує співпрацю із уповноваженими органами з питань дозвільної системи.

3.25. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

4. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи селищної ради з питань надання адміністративних послуг;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу.

 

          5. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради, територіальними органами, іншими центральними органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою згідно із законом «Про службу в органах місцевого самоврядування».

7. Начальник відділу:

 

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) несе персональну відповідальність за забезпечення виконання у повному обсязі та в установлені строки завдань, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії ради, виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, іншими документами, що підлягають контролю, реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

3) подає на затвердження сесії селищної ради положення про відділ;

4) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними;

5) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи селищної ради та виконавчого комітету;

6) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

7) звітує перед селищним головою, виконавчим комітетом, сесією ради про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету ради, сесії селищної ради питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може входити до складу дорадчих органів, утворених виконавчим комітетом селищної ради;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до його компетенції;

11) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Котелевської селищної ради, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва селищної ради;

12) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб структурного підрозділу;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

14) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

15) організовує інформаційне забезпечення роботи відділу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

8. Начальник відділу може мати заступника, який призначається на поса- ду та звільняється з посади селищним головою згідно із законом «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 

Працівники відділу – посадові особи місцевого самоврядування, призначаються і звільняються з посади селищним головою.

Адміністратори мають номерні печатки (штампи) із зазначенням найменування центру надання адміністративних послуг.

 

9. Гранична чисельність та структура відділу затверджуються селищною радою. Штатний розпис відділу затверджується селищним головою в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених селищною радою.

10. Відділ утворений без статусу юридичної особи публічного права. Матеріально - технічне забезпечення діяльності відділу здійснює виконавчий комітет Котелевської селищної ради. Розрахункові операції здійснюються через відділ з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету селищної ради.

 

11. Внесення змін та доповнень до Положення, визнання його таким, що втратило чинність, здійснюється селищною радою.

 

12. Припинення діяльності відділу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), або ліквідації – за рішенням селищної ради.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                Сідненко Н. П.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь