A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Котелевська селищна рада
Полтавського району Полтавської області

Положення про постійні комісії селищної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення першої сесії селищної ради

восьмого скликання

01.12.2020 № 12

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Котелевської селищної ради

 

1.Загальні положення

1.1.Постійна комісія ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.

1.2.Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Вибори заступника голови комісії, її секретаря та інші питання структури вирішуються відповідною комісією безпосередньо на своєму засіданні

1.3.До складу постійної комісії не можуть бути обрані селищний голова та секретар ради.

1.4.Постійна комісія підзвітна Котелевській селищній раді та відповідальна перед нею.

1.5.У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.

1.6.Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень громади, селищного голови або секретаря ради.

1.7.Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, відділами виконавчих органів Котелевської селищної ради, іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.

1.8.Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.9.Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

1.10.Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

 

2.Голова постійної комісії

2.1.Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу, у тому числі забезпечує організаційну підготовку її засідань.

2.2.Скликає і веде засідання комісії.

2.3.Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії.

2.4.Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

2.5.Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

2.6.Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

2.7.Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

2.8.Підтримує зв’язки із засобами масової інформації та апаратом ради і виконавчого комітету, забезпечує гласність в роботі комісії.

2.9.У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

 

3.Завдання та організація діяльності постійної комісії

3.1.Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які планується винести на розгляд ради. Постійні комісії за дорученням ради попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.2.Постійні комісії за дорученням ради, голови селищної ради, секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету селищної ради органів, а також питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету селищної ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету селищної ради.

3.3.Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

3.4.Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

3.5.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії  оформляються протокольно та приймаються більшістю голосів від загального складу комісії, підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у спосіб, визначений Регламентом ради.

3.6.Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

3.7.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, представників відділів ради, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів).

3.8.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови чи секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.9.Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо обов’язково розглядаються профільною постійною комісією.

 

4.Напрямки діяльності постійних комісій

4.1. Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони природи, житлово-комунального господарства та містобудування за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

- проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку територіальної громади Котелевської селищної ради, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Котелевської селищної ради;

- проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

- проекти місцевих програм охорони довкілля; приватизації; містобудівних програм, генеральних планів забудов;

- питання Котелевської селищної ради щодо: режиму використання територій і об’єктів природно-заповідного фонду, пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування місцевого значення; ставок орендної плати за користування землею, природними ресурсами та об’єктами природоохоронного та водного фонду; передачі земельних ділянок у власність та користування, контролю за обліком та використанням земельних ділянок; розвитку та стану відповідних галузей будівництва; господарської діяльності підприємств; економічної стабілізації промисловості; транспортного обслуговування; розвитку всіх видів зв’язку; розширення житлового будівництва; сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності; удосконалення структури управління житлово-комунальним господарством; підвищення рівня забезпеченості житлово-комунальними послугами, поліпшення їх якості, тощо та забезпечення їх реалізації; розгляду проектів селищних програм в сфері благоустрою населених пунктів громади; створення і реорганізації підприємств комунальної власності; щодо стану та ефективного використання комунальної власності; сприяння виконавчим органам Котелевської селищної ради в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства; інші питання, які виносяться на розгляд ради;

- вивчає і готує питання про стан та розвиток промисловості, транспорту, сфери послуг, житлово-комунального господарства, містобудування і архітектури; інші питання, які вносяться на розгляд ради;

- розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

4.2. Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємництва за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

- проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку територіальної громади Котелевської селищної ради, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Котелевської селищної ради, інвестиційних проектів та програм, у тому числі тих, що можуть реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних програм, проектів міжнародної технічної допомоги;

- проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету;

- попередній розгляд звітів про хід і результати виконання прийнятих місцевих програм і бюджету;

- питання щодо: контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових фондів; підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, розміри їх ставок; надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах; місцевого соціально-економічного, стратегічного розвитку, розвитку підприємництва, залучення інвестицій для розвитку громади, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

- проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради;

- розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

4.3. Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

- проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку територіальної громади Котелевської селищної ради, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Котелевської селищної ради;

- проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

- питання Котелевської селищної ради щодо: створення умов для здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій; оптимізації структури системи дошкільної та шкільної освіти; створення умов для розвитку культури, занять фізичною культурою і спортом; реалізації та захисту прав людини на охорону здоров’я, материнства і дитинства; оптимізації структури системи охорони здоров’я; поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян; вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах; забезпечення розвитку санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;

- вивчає і готує питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, охорони здоров’я, соціального захисту інші питання, які вносяться на розгляд ради;

- розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

4.4. Постійна комісія з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності, прав людини та регламенту за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

- проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку територіальної громади Котелевської селищної ради, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Котелевської селищної ради;

- проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

- питання Котелевської селищної ради щодо: забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів жителів  ради; утримання органів правопорядку за рахунок бюджету; депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики; додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»; координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями; про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення; приведення актів нормативного характеру, виданих радою (у тому числі й попередніх скликань) та її виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України; врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі здійснює контроль за дотриманням селищним головою, секретарем, депутатами ради вимог ч. 1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо процедур врегулювання конфлікту інтересів), надає голові, секретарю та депутатам ради консультації та роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

- пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради.

 

5.Взаємодія постійних комісій з виконавчим комітетом, відділами Котелевської селищної ради

5.1.Рекомендації постійної комісії подаються Котелевському селищному голові в письмовій формі з реєстрацією в загальному відділі.

5.2.Виконавчий комітет та відділи ради зобов’язані в десятиденний термін (якщо комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та надати аргументовану відповідь.

5.3.У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим комітетом, управлінням чи відділом ради, вона має право повторно винести рекомендації на їх розгляд.

5.4.Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд ради проект рішення з порушеного питання.

5.5.Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь