A A A K K K
для людей із порушенням зору
Котелевська селищна рада
Полтавського району Полтавської області

Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої Котелевської селищної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення шістнадцятої сесії

селищної ради восьмого скликання

26 жовтня 2021 р. № 2341

 

Положення

про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої Котелевської селищної ради

 

1. Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Котелевської селищної ради (далі – Положення) розроблене на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту» з урахуванням наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 №291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти».

2. Це Положення визначає механізм проведення конкурсу та призначення на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Котелевської селищної ради.

3. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту на рівні магістра (спеціаліста), стаж педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, високі моральні якості, фізичний і психологічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків та визнана переможцем конкурсу відповідно до законодавства.

4. Призначення керівника закладу загальної середньої освіти здійснює відділ освіти та молоді Котелевської селищної ради – уповноважений орган управління з питань загальної середньої освіти (далі – Орган управління) за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, шляхом укладення контракту на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше).

5.Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

6. Рішення про проведення конкурсу приймає Орган управління, шляхом видачі відповідного наказу про проведення конкурсу:

- одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

- упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

7. Організація, підготовка та проведення конкурсу покладається на Орган управління.

8. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації, на вебсайтах Органу управління та вебсайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

- найменування і місцезнаходження закладу;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

- вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

- дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

В оголошені може міститися додаткова інформація, що не суперечить чинному законодавству.

9. Для проведення конкурсу селищний голова формує та затверджує конкурсну комісію. До складу конкурсної комісії входять представники Засновника, трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів закладу загальної середньої освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти ( у разі їх наявності).

10. До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

11. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 6 до 15 осіб.

12. Члени конкурсної комісії зобов’язані:

брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених пунктом 10 цього Положення, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

13. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу.

На першому засіданні конкурсної комісії обирається голова, заступник голови та секретар конкурсної комісії.

Керівництво роботою конкурсної комісії здійснює її голова, а в разі його відсутності – заступник голови комісії. Веде протокол засідання секретар комісії.

14. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

15. Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на вебсайті Органу управління впродовж наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку Засновника, Органу управління та їх представників.

16. Для участі у конкурсі подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (додаток 1 цього Положення);

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копію паспорта громадянина України;

копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

довідку про відсутність судимості;

довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Особа, уповноважена приймати документи для участі в конкурсі, здійснює їх прийом за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

17. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;

приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;

оприлюднює на офіційному вебсайті Органу управління перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

18. До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

подали не всі документи, визначені законом, для участі в конкурсі;

подали документи після завершення строку їх подання.

19. Орган управління зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (30 питань);

перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

20 . Перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, здійснюється шляхом комп’ютерного тестування.

Тестування містить 30 тестових завдань, які формуються на основі переліку питань, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 року №654  (додаток 2 цього Положення).

Тестування проходить письмово не довше 45 хвилин.

Оцінювання складеного тестування проводиться за такими критеріями:

один бал за правильну відповідь;

нуль балів за неправильну відповідь.

Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками тестування, становить 30 балів.

Результати тестування фіксуються у відомості.

21. Перевірка професійних компетентностей здійснюється шляхом вирішення одного ситуаційного завдання.

Зразки ситуаційних завдань визначені у додатку 3 цього Положення.

Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не довше 25 хвилин.

При підготовці до вирішення ситуаційних завдань кандидат здійснює записи на аркуші зі штампом Органу управління. Перед вирішенням ситуаційних завдань обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, варіант ситуаційних завдань. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата.

Для оцінки та перевірки професійних компетентностей кандидатів шляхом вирішення ситуаційного завдання використовується така система оцінювання:

три бали, якщо таке рішення є успішним, проведено детальний аналіз описаної ситуації, виявлена проблема, обрана і обґрунтована проблема для вирішення, визначені критерії та обмеження для вирішення проблеми; виявлено декілька альтернатив при вирішенні проблеми; на основі критеріїв і обмежень обрана одна з альтернатив, обґрунтований вибір альтернативи; розроблено управлінське рішення, виявлені ризики і припущення; рішення оформлено у вигляді управлінського документа (переліку документів для складних ситуаційних завдань з виділенням і оформленням базового рішення);

два бали, якщо таке рішення є достатньо успішним, для подальшої роботи, проведено аналіз описаної ситуації, виявлена проблема для вирішення, частково визначені критерії та обмеження для вирішення проблеми; ймовірно виявлено декілька альтернатив при вирішенні проблеми; розроблено управлінське рішення, частково виявлені ризики і припущення; рішення оформлено у вигляді управлінського документа з незначними упущеннями;

один бал, якщо таке рішення є частково успішним, аналіз описаної ситуації не проведено, виявлена проблема для вирішення; не виявлено альтернатив при вирішенні проблеми; розроблено управлінське рішення без урахувань ризиків і припущень; рішення прийнято усно;

нуль балів, якщо таке рішення є неуспішним, аналіз описаної ситуації не проведено, не виявлена проблема для вирішення; не виявлено альтернатив при вирішенні проблеми; прийняте управлінське рішення не вирішує проблеми.

22. Підбиття підсумку тестування та вирішення ситуаційних завдань здійснюється шляхом додавання балів за тестування кандидатів та за вирішення ситуаційних завдань. Загальна сума балів заноситься у відомість та фіксується у протоколі. З результатами оцінювання тестування та вирішення ситуаційних завдань кандидат ознайомлюється під підпис.

Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії, відповідно до вимог законодавства.

23. У визначений конкурсною комісією термін кандидати презентують перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти (виступ до 15 хвилин), надають відповіді на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Оцінювання результатів публічної презентації та співбесіди на відповідність вимогам професійної компетентності здійснюється таким чином:

п’ять балів – презентація демонструє наявність чітко сформульованої мети та завдань розвитку закладу, терміну реалізації завдань та шляхи їх досягнення, аналіз сучасного стану закладу за зовнішніми ознаками (інформація, що стосується інформаційної відкритості закладу та розміщена на сайті закладу), визначення наявних проблем, реалістичність мети та поставлених завдань, використовуваних ресурсів, відповідність мети та завдань державній політиці у галузі освіти, чинним програмам розвитку галузі освіти, освітнім запитам громади, новизну, використання інноваційних методів та прийомів в управлінській діяльності, залучення колективу до інноваційної діяльності, участі у проектах тощо, переваги обраного шляху розвитку закладу, доповідач переконливо і повно відповідає на запитання, демонструє різноманітну кількість оригінальних прийомів, авторських знахідок;

чотири бали – презентація демонструє наявність мети та завдань розвитку закладу, терміну реалізації завдань та шляхи їх досягнення, визначення наявних проблем, реалістичність мети та поставлених завдань, використовуваних ресурсів, відповідність мети та завдань державній політиці у галузі освіти, чинним програмам розвитку галузі освіти, освітнім запитам громади, новизну, використання інноваційних методів та прийомів в управлінській діяльності, залучення колективу до інноваційної діяльності,  участі у проектах тощо, переваги обраного шляху розвитку закладу, доповідач переконливо і повно відповідає на запитання;

три бали – презентація демонструє наявність мети та завдань розвитку закладу, визначені окремі терміни реалізації завдань та шляхи їх досягнення, визначення наявних проблем, використовуваних ресурсів, відповідність мети та завдань державній політиці у галузі освіти, чинним програмам розвитку галузі освіти, освітнім запитам громади, новизну, залучення колективу участі у проектах тощо, доповідач відповідає на запитання не аргументуючи їх;

два бали – презентація демонструє мету та завдань розвитку закладу, які не обґрунтовані в повній мірі, терміни реалізації завдань та шляхи їх досягнення повністю або частково відсутні, невідповідність меті та завданням державної політики у галузі освіти, чинним програмам розвитку галузі освіти, освітнім запитам громади, не містить новизну, не передбачається залучення колективу та участь у проектах,  доповідач не на всі запитання може знайти відповіді;

один бал – презентація не містить чіткої мети та завдань розвитку закладу, терміни реалізації завдань та шляхи їх досягнення повністю відсутні, мета та завдання не відповідає державній політиці у галузі освіти, чинним програмам розвитку галузі освіти, освітнім запитам громади, не містить новизну, не передбачається залучення колективу та участь у проектах, доповідач не може знайти переконливі відповіді на запитання, тема презентації не розкрита, повне порушення логіки виступу.

Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально.

Остаточним результатом цього етапу конкурсу є сума балів, виставлених усіма членами конкурсної комісії.

24. За підсумками проведення всіх етапів конкурсу конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування або визнає конкурс таким, що не відбувся. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

За результатами усіх етапів конкурсного відбору складається рейтинговий список кандидатів. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий підсумковий рейтинг, за рішенням голови конкурсної комісії переможець конкурсу визначається відкритим голосуванням її членів або проводиться повторна співбесіда.

25. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті Засновника.

Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону «Про повну загальну середню освіту».

26. Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному вебсайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

27. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

28. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

відсутні заяви про участь у конкурсі;

до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

29. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу начальник Органу управління призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону «Про повну загальну середню освіту».

30. Трудовий договір з керівником укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.

З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (крім тих, що розташовані в населених пунктах з одним закладом загальної середньої освіти). До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше.

31. Претендент має право:

- відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, повідомивши про це письмово комісію;

 - зняти з розгляду конкурсної комісії свою кандидатуру, повідомивши письмово про це комісію.

32. У разі відмови переможця конкурсу від зайняття вакантної посади керівника закладу проводиться повторний конкурсний відбір згідно з умовами цього Положення.

 

 

 

Додатки

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь